Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

50.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 370 927) (3 436 312)
Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych (167 028) (120 034)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 82 473 (20 887)
Zmiana stanu zaliczek 63 950 22 460
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (513 917) (478 006)
Pozostałe (2 159) (2 353)
Razem (3 907 608) (4 035 132)

Udzielenie pożyczek

Wydatki związane z udzieleniem pożyczek w kwocie 105 275 tysięcy złotych związane są z udzieleniem przez Spółkę:

  • transz pożyczki dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w łącznej kwocie 94 775 tysięcy złotych;
  • pożyczki dla spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. w kwocie 10 500 tysięcy złotych.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki na nabycie aktywów finansowych w kwocie 32 812 tysięcy złotych związane są głównie z przekazaniem przez Spółkę środków na podwyższenie kapitału poniższych spółek:

  • PGE EJ 1 Sp. z o.o. w kwocie 18 858 tysięcy złotych;
  • EEC Magenta Sp. z o.o. 2 ASI spółka komandytowo–akcyjna w kwocie 8 166 tysięcy złotych;
  • EEC Magenta Sp. z o.o. ASI spółka komandytowo–akcyjna w kwocie 773 tysiące złotych