Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

50.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Zmiana stanu należności 199 930 (298 156)
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (72 339) (61 346)
Zmiana stanu należności z tytułu rekompensat 89 757
Zmiana stanu innych należności finansowych 232 716 (243 715)
Reklasyfikacja do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży (57 946)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 3 802
Pozostałe korekty 7 742 3 103
Zmiana stanu zapasów (181 433) (175 408)
Bilansowa zmiana stanu zapasów (93 063) (174 351)
Reklasyfikacja do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży (81 859)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 10 579
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (6 511) (11 636)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 4 942 (213 341)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 115 174 (277 110)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych (17 266) (135 831)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 54 485 27 597
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego (196 145) 183 347
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych 13 639 (8 732)
Reklasyfikacja do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
57 080
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 7 472
Pozostałe korekty (22 025) (10 084)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych 369 501 (1 121 021)
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych 110 042 (28 883)
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 102 041 (174 968)
Zmiana stanu praw do emisji CO2 długo i krótkoterminowych 280 723 (287 787)
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych (36 477) (602 337)
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
i aktywów niematerialnych
(63 950) (22 460)
Reklasyfikacja do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży (23 822)
Korekta o odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów niefinansowych 2 845 (5 577)
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia 7 089
Pozostałe korekty (1 901) (6 098)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (47 852) (70 938)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (79 770) 5 141
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (12 583) (19 460)
Korekta o otrzymane dotacje i zwrócone dotacje (59 669) (56 069)
Reklasyfikacja rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych do aktywów
zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży
108 895
Pozostałe korekty (4 725) (550)
Zmiana stanu rezerw (456 426) 955 263
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych (437 468) 1 354 186
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody (140 992) (140 320)
Korekta o rezerwy ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi (8 771) (196 823)
Reklasyfikacja rezerw do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
123 832
Korekta o bilans otwarcia nabytego przedsięwzięcia (60 875)
Pozostałe korekty 6 973 (905)
Razem (111 338) (923 601)

Podatek dochodowy zapłacony

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 60 146 tysięcy złotych.
Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła zaliczki podatku dochodowego za 2020 rok w kwocie 287 300 tysięcy złotych oraz otrzymała wpływ netto z tytułu rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie w kwocie 244 314 tysięcy złotych, co łącznie spowodowało wypływ netto z tytułu podatku dochodowego zapłaconego przez Podatkową Grupę Kapitałową w kwocie 42 986 tysięcy złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 423 736 tysięcy złotych.
Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła 424 096 tysięcy złotych podatku dochodowego, co wynika z zapłaty zaliczek podatku dochodowego za 2019 rok w kwocie 442 525 tysięcy złotych oraz rozliczeń podatku dochodowego za lata poprzednie skutkujących wpływem netto w kwocie 18 429 tysięcy złotych.

Istotny wpływ na spadek zapłaconego podatku dochodowego w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego ma fakt uiszczania przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku 2020 stałych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ustalonych na podstawie rozliczenia podatkowego za rok 2018, podczas gdy w roku 2019 Podatkowa Grupa Kapitałowa uiszczała zaliczki miesięczne ustalane na podstawie miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego.