49. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności nadpłaty otrzymane od klientów oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Wpłaty kontrahentów dotyczące przyszłych okresów 418 358 360 602
Nadpłaty od klientów 336 608 299 558
Przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 43 964 21 085
Inne 37 786 39 959
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 4 733 3 774
Razem 423 091 364 376