48. Pozostałe zobowiązania finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania finansowe klasyfikowane do zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmuje się początkowo według wartości godziwej, skorygowanej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku nieistotnego wpływu dyskonta pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Instrumenty pochodne stanowią zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Na każdy dzień bilansowy Grupa szacuje wartość godziwą zobowiązań wycenianych w wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 51. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 226 473 223 679
Instrumenty pochodne 175 584 124 527
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 84 188 94 340
Depozyty uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 73 221 104
Zobowiązanie do zwrotu odbiorcom nadpłaconych kwot w związku
z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy*
127 060 155 502
Pozostałe 127 060 41 720
Razem 686 526 639 872
Długoterminowe 136 855 79 417
Krótkoterminowe 549 671 549 671

* Ustawa z dnia 28 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązanie z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych dotyczy towarowych instrumentów pochodnych (w tym w znacznej części instrumentów terminowych z tytułu transakcji, dla których towarem bazowym są uprawnienia do emisji CO2) oraz instrumentów IRS i CCIRS. W związku z sytuacją rynkową w bieżącym okresie sprawozdawczym związaną głównie z COVID-19, wystąpieniem istotnych zmian cen towarowych instrumentów pochodnych oraz osłabieniem złotówki i spadkiem stóp procentowych nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wyceny powyższych instrumentów pochodnych w stosunku do końca 2019 roku. Instrumenty pochodne zostały szerzej opisane w nocie 51.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość depozytów uzupełniających związana jest w głównej mierze z terminowymi transakcjami na uprawnienia do emisji CO2 zawieranymi na zagranicznych rynkach giełdowych. Zmiana wartości depozytów w stosunku do okresu porównywalnego wynika w głównej mierze ze znacznego wzrostu cen uprawnień, przy jednoczesnym uwzględnieniu ilości kontraktów giełdowych otwartych na dzień bilansowy. Depozyty uzupełniające stanowiły środki otrzymane przez Spółkę z tytułu bieżących rozliczeń giełdowych, w związku ze zmianą wyceny zawartych kontraktów terminowych typu futures otwartych na dzień bilansowy.

Zobowiązanie do zwrotu odbiorcom nadpłaconych kwot dotyczące ujętych przez Grupę korekt zmniejszających przychody od klientów za pierwsze półrocze 2019 roku, co wynikało z konieczności dostosowania cen w tym okresie do zapisów znowelizowanej Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zostało w całości uregulowane w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.