47. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 222 833 215 340
Podatek VAT 89 263 297 343
Podatek akcyzowy 12 756 12 063
Pozostałe 8 408 10 281
Razem 392 856 589 001

Spadek zobowiązań z tytułu podatku VAT wynika głównie z rozliczenia w pierwszym kwartale 2020 roku zobowiązania z tytułu podatku VAT na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 160 528 tysięcy złotych, wynikającego z transakcji zbycia przez Spółkę uprawnień do emisji CO2 do spółek zależnych z segmentu Wytwarzanie. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z ostatecznych decyzji organów kontroli podatkowej, muszą zostać zapłacone wraz z odsetkami. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą się zmienić w przyszłości.