46. Zobowiązania inwestycyjne

Krótkoterminowe zobowiązania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku prezentuje tabela poniżej:

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Wydobycie 101 901 62 059
Wytwarzanie* 353 460 426 419
Odnawialne źródła energii 4 283 2 588
Dystrybucja 253 711 182 150
Sprzedaż i Pozostałe 125 131 84 727
Razem 838 486 757 943

* Dane segmentu Wytwarzanie za okres porównywalny zawierają zobowiązania spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o. klasyfikowanej na dzień 31 grudnia 2020 roku jako grupa do zbycia.

Zobowiązania inwestycyjne długoterminowe zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji pozostałe zobowiązania finansowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 22 983 tysiące złotych (na dzień 31 grudnia 2019 roku − 7 414 tysięcy złotych).

Zobowiązania do poniesienia nakładów inwestycyjnych

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne odpowiednio w wysokości 3 104 699 tysięcy złotych oraz 3 981 923 tysiące złotych, z czego największe pozycje przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 2

Eksportuj do Excela
Segment operacyjny Przedmiot umowy / nazwa projektu inwestycyjnego Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Wytwarzanie Budowa Bloku 910 MW w Jaworznie 232 160 598 758
Program dostosowania jednostek wytwórczych do Konkluzji BAT (Best
Available Techniques)
17 074 313 110
Dystrybucja Budowa nowych przyłączy 1 425 541 1 227 019
Modernizacja i odtworzenie istniejących siec 708 659 918 317
Wydobycie Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami
towarzyszącymi
126 202 146 380
Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina 3 613 30 681
Program inwestycyjny w Zakładzie Górniczym Brzeszcze 9 501 51 606
Pozostałe Budowa sieci szerokopasmowego internetu w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
153 896 249 798