45. Zobowiązania wobec dostawców

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w odniesieniu do których stosowane są uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania inwestycyjne (nota 46.) oraz wybrane pozostałe zobowiązania finansowe (nota 48.) wyceniane są więc w kwocie wymagającej zapłaty, ze względu na nieistotny wpływ dyskonta.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku prezentuje tabela poniżej:

Eksportuj do Excela
Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Wydobycie 138 064 122 602
Wytwarzanie* 106 657 124 057
Odnawialne źródła energii 13 288 13 552
Dystrybucja, w tym: 242 050 223 173
   wobec spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A 182 555 172 790
Sprzedaż 372 207 287 827
Pozostałe 92 840 76 015
Razem 838 486 757 943

* Dane segmentu Wytwarzanie za okres porównywalny zawierają zobowiązania spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o. klasyfikowanej na dzień 31 grudnia 2020 roku jako grupa do zbycia.