44.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu premii 59 691 59 827
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu niewykorzystanych urlopów 46 177 46 612
Opłaty z tytułu ochrony środowisk 19 523 25 600
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów 16 859 21 452
Razem 142 250 153 491
Długoterminowe 1 007
Krótkoterminowe 141 243 153 491