43.3. Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy

Istotne rezerwy ujęte w ramach pozostałych rezerw zostały opisane poniżej.

Eksportuj do Excela
Segment operacyjny Opis Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Rezerwa na roszczenia od kontrahentów
Wytwarzanie Rezerwa dotyczy roszczeń zgłoszonych przez wykonawców związanych z realizacją
budowy Bloku 910 MW w Jaworznie. Na dodatkowe, zwiększone koszty związane z
realizowanymi umowami, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku spółka z
segmentu Wytwarzanie utworzyła rezerwę w wysokości 93 539 tysięcy złotych.
Zmiana stanu rezerwy, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku, dotyczy w
głównej mierze utworzenia rezerwy w wysokości 56 590 tysięcy złotych w związku z
nowymi roszczeniami oraz częściowego rozwiązania rezerwy w wysokości 128 477
tysięcy złotych w związku z aktualizacją i rozliczeniem szacunków w ciągu roku;
wartości odniesiono na nakłady inwestycyjne.
11 895 93 539
Rezerwa na wzrost wynagrodzenia za służebności przesyłu
Dystrybucja Rezerwa dotyczy ryzyka zwiększonych opłat okresowych za służebność przesyłu dla
infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na terenach nadleśnictw podlegających
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w związku ze zmianą
charakteru gruntów z terenów leśnych na grunty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku spółka z
segmentu Dystrybucja wykorzystała rezerwę w wysokości 2 566 tysięcy złotych oraz
częściowo rozwiązała rezerwę w wysokości 5 704 tysiące złotych.
59 053 67 323
Rezerwa na karę pieniężną na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki („URE„)
Dystrybucja Rezerwa dotyczy ryzyka naruszenia ustawy Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 1997 roku poprzez wprowadzenie w błąd Prezesa URE w zakresie
przedstawianych na jego żądanie informacji.
6 000 6 000
Rezerwa na podatek od nieruchomości
Dystrybucja Rezerwa na ryzyko gospodarcze w zakresie podatku od nieruchomości dotyczące
majątku sieciowego.
39 356 39 356
Odnawialne
źródła energii
Rezerwa dotyczy ryzyka skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca
2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni
wiatrowych w roku 2018.
16 776
Rezerwa na podatek od towarów i usług
Sprzedaż W okresie bieżącym oraz porównywalnym Spółka aktualizowała rezerwy na ryzyka
podatkowe w związku z postępowaniami kontrolnymi wszczętymi w 2014 oraz 2016
roku przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie („Dyrektor UKS”), w
zakresie podatku od towarów i usług. Czas trwania postępowań kontrolnych był
wielokrotnie przedłużany przez Dyrektora UKS, a następnie Naczelnika Mazowieckiego
Urzędu Celno-Skarbowego.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w okresie porównywalnym
Spółka odpowiednio zwiększała rezerwę w związku z naliczaniem odsetek.
W dniu 17 września 2020 roku Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego
w Warszawie wydał decyzję kończącą postępowanie kontrolne wszczęte w 2014 roku,
która została odebrana w dniu 7 października 2020 roku. W związku z tym, Spółka
dokonała odpowiedniej aktualizacji rezerwy:
− wykorzystano rezerwę w wysokości 54 734 tysiące złotych w związku z określeniem
zobowiązania;
− rozwiązano rezerwę w wysokości 24 497 tysięcy złotych w zakresie naliczonych
odsetek.
Płatność zobowiązania w łącznej kwocie 54 734 tysiące złotych (z czego kwota
51 819 tysięcy złotych stanowiła należność główną a kwota 2 915 tysięcy złotych
odsetki należne do dnia wszczęcia postępowania) nastąpiła w październiku 2020 roku.
Jednocześnie w dniu 20 października 2020 roku zostało złożone przez Spółkę
odwołanie od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w
Warszawie z dnia 17 września 2020 roku. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało
przekazane do organu drugiej instancji, tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Katowicach. W dniu 18 grudnia 2020 roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w
Katowicach wydał postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia
postępowania odwoławczego. Nowy termin wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2021
roku.
W zakresie postępowania kontrolnego wszczętego w 2016 roku, Spółka w listopadzie
2020 roku otrzymała wynik kontroli, tj. dokument kończący to postępowanie kontrolne,
w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli. Spółka nie
tworzyła rezerw na skutki tego postępowania.W zakresie kolejnego postępowania kontrolnego
wszczętego w 2016 roku, po dniu bilansowym w dniu 15 stycznia 2021 roku Naczelnik
Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowegow Warszawie wydał decyzję kończącą postępowanie
kontrolne.W dniu 3 lutego 2021 roku Spółka dokonała wpłaty kwoty zobowiązania objętego
decyzją wrazodsetkami, w łącznej wysokości 798 tysięcy złotych.
798 77 094