Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

43.2. Rezerwy na umowy rodzące obciążenia

Rezerwy na umowy rodzące obciążenia w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezesa URE”) taryfy na sprzedaż energii elektrycznej

Na dzień 31 grudnia 2019 roku została utworzona przez spółki z segmentu Sprzedaż rezerwa na umowy rodzące obciążenia w kwocie 237 445 tysięcy złotych. Rezerwa ta dotyczy przede wszystkim gospodarstw domowych, w tym klientów korzystających z cen taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („taryfa G”) w kwocie 130 287 tysięcy złotych oraz klientów indywidualnych, którzy skorzystali z oferowanych przez Spółkę cenników produktowych („cenniki GD”) w kwocie 99 570 tysięcy złotych. 

Konieczność utworzenia powyższej rezerwy dla taryfy G wynikała z przyjęcia do kalkulacji ceny sprzedaży dla tych odbiorców na 2020 rok parametrów określonych w wezwaniu Prezesa URE, których zatwierdzenie w grudniu 2019 roku skutkuje brakiem możliwości uzyskania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w wartości pokrywającej koszty uzasadnione prowadzenia działalności w tym zakresie. Poziom cen zatwierdzony decyzją Prezesa URE dla grupy taryfowej G na rok 2020 był również istotnym powodem strat powstałych na cennikach GD, dla których została utworzona rezerwa. Część umów produktowych w segmencie gospodarstw domowych wiąże stawki za energię elektryczną z ceną taryfy G, stąd również uniemożliwia uzyskanie przychodów ze sprzedaży w wysokości zapewniającej pokrycie pełnych kosztów zmiennych prowadzonej działalności. 

Jednocześnie spółka zależna TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. złożyła w dniu 7 stycznia 2020 roku wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G na 2020 rok, która ma na celu przeniesienie wszystkich kosztów uzasadnionych, które nie uzyskały akceptacji we wniosku zatwierdzonym w grudniu 2019 roku. Decyzją z dnia 8 lipca 2020 roku Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla tych odbiorców. W dniu 31 lipca 2020 roku Zarząd spółki TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. wniósł odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2020 roku. 

W trakcie 2020 roku na skutek stosowania powyższych cenników i taryf, spółki zrealizowały stratę na sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców, w związku z tym wykorzystały powyżej opisane rezerwy na umowy rodzące obciążenia dotyczące 2020 roku w wysokości 190 414 tysięcy złotych, w tym w całości rezerwę dla taryfy G w wysokości 130 287 tysięcy złotych oraz częściowo rezerwę dotyczącą cenników GD w wysokości 54 957 tysięcy złotych.

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2020 roku spółki dokonały aktualizacji rezerwy na umowy rodzące obciążenia do wysokości 76 394 tysiące złotych. Rezerwa ta dotyczy przede wszystkim cenników GD w kwocie 69 051 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie powstała natomiast konieczność utworzenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia w zakresie taryfy G. Na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa URE w grudniu 2020 roku taryfy dla gospodarstw domowych na rok 2021 spółki uzyskają przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w pełni pokrywające koszty uzasadnione prowadzenia działalności w tym zakresie. 

Pozostałe rezerwy na umowy rodzące obciążenia
Na dzień 31 grudnia 2020 roku została utworzona rezerwa na umowy rodzące obciążenia w kwocie 8 297 tysięcy złotych w związku z częściowym uwzględnieniem przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wniosku o zabezpieczenie poprzez nakazanie spółce zależnej Polska Energia–Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. wykonywania w całości postanowień umów na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ich treścią, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa Pękanino Wind Invest Sp. z o.o.  przeciwko Polska Energia–Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., co zostało opisane szerzej w nocie 54 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.