43.1. Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Spółki Grupy tworzą rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze. Na dzień 31 grudnia 2020 roku rezerwa z tego tytułu wynosiła 47 090 tysięcy złotych i dotyczyła segmentów:

  • Wytwarzanie – 5 202 tysiące złotych;
  • Dystrybucja – 34 652 tysiące złotych;
  • Odnawialne źródła energii – 7 236 tysięcy złotych. 

Zmniejszenie rezerw związane jest głównie z reklasyfikacją rezerw spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. o.o. do zobowiązań związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży. W 2012 roku podmiot trzeci wystąpił wobec TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.) z roszczeniami   z tytułu uregulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych przebiegających przez jego nieruchomości. Spółka kwestionuje zarówno zasadność tych roszczeń, jak i zasadność dokonanych potrąceń z bieżącymi zobowiązaniami wobec spółki z tytułu dostaw ciepła. W konsekwencji spółka wystąpiła na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia bieżących należności wobec dłużnika. W dalszym toku postępowania zostanie zweryfikowana kwota ewentualnych roszczeń tego podmiotu z tytułu regulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych spółki. W związku z toczącym się sporem, mając na uwadze przyjętą politykę rachunkowości, rozpoznana została rezerwa na szacowane koszty powyższego roszczenia. Mając na uwadze toczący się spór sądowy, uwzględniając zapisy MSR 37.92 Grupa nie ujawnia wszystkich informacji związanych z ww. kwestią, a wymaganych przez MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. W związku z klasyfikacją na dzień bilansowy spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o. jako grupy do zbycia powyższa rezerwa została zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży.