43. Pozostałe rezerwy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe rezerwy obejmują:

• Rezerwę na bezumowne korzystanie z nieruchomości
Grupa tworzy rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są obiekty
energetyczne lub technologiczne, sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze, w kwocie prawdopodobnych kosztów (wraz z naliczonymi odsetkami, jeżeli można je oszacować w sposób wiarygodny) odszkodowań z tego tytułu należnych właścicielom nieruchomości do dnia bilansowego. Grupa nie tworzy rezerw na potencjalne niezgłoszone roszczenia właścicieli gruntów o nieuregulowanym stanie korzystania z tych gruntów, w tym na ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowych. Utworzenie i rozwiązanie rezerwy odnoszone jest w pozostałe koszty/przychody operacyjne oraz w części dotyczącej naliczonych odsetek do kosztów/przychodów finansowych.

• Rezerwę na umowy rodzące obciążenia
Jeżeli Grupa jest stroną umowy, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które będą uzyskane na jej mocy, obecny obowiązek wynikający z umowy Grupa ujmuje i wycenia jako rezerwę. Na nieuniknione koszty wynikające z umowy składają się co najmniej koszty netto zakończenia umowy, odpowiadające kwocie niższej spośród kwot kosztów wypełnienia umowy i kosztów wszelkich odszkodowań lub kar wynikających z jej niewypełnienia. Nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku powiększa się o wartość wymaganych odsetek, jeżeli można je oszacować w sposób wiarygodny.

• Pozostałe tytuły rezerw, które dotyczą głównie spraw sądowych, roszczeń od kontrahentów lub innych podmiotów, potencjalnych kar wynikających z postępowań administracyjnych Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rozliczeń podatkowych.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa szacuje wysokość tworzonych rezerw w oparciu o przyjęte założenia, metodologię i sposób kalkulacji właściwy dla danego tytułu rezerw, oceniając prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określając wiarygodny poziom kwoty niezbędnej do spełnienia obowiązku. Grupa tworzy rezerwy, gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Rezerwa na
bezumowne
korzystanie  z nieruchomości
Rezerwy  na umowy
rodzące
obciążenia
Rezerwy na spory sądowe,
roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy
Rezerwy
razem
Rezerwa na
bezumowne
korzystanie z nieruchomości
Rezerwy na umowy
rodzące
obciążenia
Rezerwy na spory
sądowe,
roszczenia od
kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 88 070 241 796 397 050 726 916 92 110 213 996 311 295 617 401
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy
dyskontowej
106 81 187 2 425 2 425
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 168 37 754 (80 088) (42 166) (3 611) 298 057 82 305 376 751
Wykorzystanie (310) (194 965) (62 555) (257 830) (429) (270 257) (11 608) (282 294)
Reklasyfikacja do zobowiązań
związanych z aktywami do zbycia
(44 442) (45 106)
Pozostałe zmiany 3 604 (25 849) (22 245) 12 633 12 633
Bilans zamknięcia 47 090 84 691 227 975 359 756 88 070 241 796 397 050 726 916
Długoterminowe 27 857 70 794 98 651 48 815 144 680 193 495
Krótkoterminowe 47 090 56 834 157 181 261 105 88 070 192 981 252 370 533 421
Część krótkoterminowa rezerw na koszty
demontażu środków trwałych i rekultywację
terenu oraz pozostałych
12 503 30 332
Razem 273 608 563 753