42. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO2

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji CO2

Grupa tworzy rezerwę na koszty umorzenia uprawień do emisji CO2. Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji gazów objętych systemem uprawnień do emisji jest tworzona wówczas, gdy rzeczywista emisja za dany rok obrotowy wskazuje na przewidywany niedobór uprawnień w odniesieniu do przyznanych nieodpłatnie Grupie uprawnień do emisji, z uwzględnieniem przypisania nieodpłatnych uprawnień do emisji na instalacje przynależne do poszczególnych spółek segmentu Wytwarzanie. Spółki Grupy objęte systemem EU ETS są zobowiązane do 30 kwietnia następnego roku umorzyć uprawnienie za każdą emitowaną w danym roku tonę dwutlenku węgla.

Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów operacyjnych (podatki i opłaty) w wysokości:

• w części pokrytej posiadanymi na dzień bilansowy uprawnieniami:

– w wartości zerowej – w przypadku uprawnień otrzymanych nieodpłatnie,

– w cenie nabycia – w przypadku zakupionych uprawnień;

• w części niepokrytej posiadanymi na dzień bilansowy uprawnieniami:

– w pierwszej kolejności w wartościach wynikających z zawartych transakcji terminowych na zakup uprawnień z przeznaczeniem pod spełnienie obowiązku za rok bieżący,

– następnie w wartości rynkowej uprawnień brakujących do spełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub w wartości ewentualnej kary – zgodnie z zamiarem odnośnie sposobu wypełnienia obowiązku.

W dacie umorzenia uprawnień następuje wyksięgowanie uprawnień do emisji zakwalifikowanych jako krótkoterminowe aktywa niematerialne w korespondencji z rezerwą na zobowiązania z tytułu emisji gazów.

Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i jej odsprzedażą do odbiorcy finalnego mają obowiązek zakupu i przedstawienia do umorzenia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii lub uiszczenia opłaty zastępczej. Jeżeli za dany rok obrotowy udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia energii w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym jest zgodny z limitami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Gospodarki – obowiązek uznaje się za spełniony.

W celu wypełnienia obowiązku przedstawienia do umorzenia praw lub uiszczenia opłaty zastępczej Grupa na koniec okresów sprawozdawczych tworzy rezerwę na koszty wypełnienia tego obowiązku.

Rezerwę z tytułu obowiązku przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ujmuje się:

• w części pokrytej posiadanymi na dzień bilansowy świadectwami pochodzenia – w wartości posiadanych świadectw,
• w części niepokrytej posiadanymi na dzień bilansowy świadectwami pochodzenia – w pierwszej kolejności w wartościach wynikających z zawartych transakcji terminowych na zakup świadectw z przeznaczeniem pod spełnienie obowiązku za rok
bieżący, a następnie w wartości rynkowej świadectw niezbędnych do spełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub w wysokości opłaty zastępczej – zgodnie z zamiarem odnośnie sposobu wypełnienia obowiązku.

Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów operacyjnych.

Rozliczenie kwoty rezerwy oraz umorzenie praw majątkowych następuje na dzień umorzenia tych praw przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub na dzień poniesienia opłaty zastępczej.

 

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Rezerwa na
zobowiązania
z tytułu emisji CO2
Rezerwa z tytułu
obowiązku
przedstawienia
świadectw
pochodzenia energii
Rezerwy
razem
Rezerwa na
zobowiązania
z tytułu emisji CO2
Rezerwa z tytułu
obowiązku
przedstawienia
świadectw
pochodzenia energii
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 772 299 605 934 1 378 233 111 406 384 066 495 472
Utworzenie 920 467 759 722 1 680 189 774 614 599 113 1 373 727
Rozwiązanie (3 063) (3 063) (75) (3 841) (3 916)
Wykorzystanie (776 602) (595 707) (1 372 309) (113 646) (373 404) (487 050)
Reklasyfikacja do zobowiązań związanych
z aktywami do zbycia
(56 473) (3 124) (59 597)
Bilans zamknięcia 859 691 763 762 1 623 453 772 299 605 934 1 378 233

Wzrost kosztu utworzenia rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu porównywalnego został opisany w nocie 14. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykorzystanie rezerwy w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 776 602 tysiące złotych dotyczy w całości obowiązku umorzenia za rok 2019 (Grupa całość obowiązku za rok 2019 wypełniła w pierwszym półroczu 2020 roku). W okresie porównywalnym wykorzystanie rezerwy dotyczące obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2 za rok 2018 wyniosło 113 646 tysięcy złotych, przy czym pozostały obowiązek umorzenia za rok 2018 został wypełniony już w roku 2018 (498 369 tysięcy złotych).

Wzrost kosztów utworzenia rezerwy z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w stosunku do okresu porównywalnego ma głównie związek ze wzrostem w 2020 roku obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych z poziomu 18,5% do poziomu 19,5% wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.