41.1. Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Rezerwa tworzona jest w odniesieniu do zakładów górniczych wchodzących w skład Grupy na bazie szacunku przewidywanych kosztów likwidacji obiektów i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji.

W ramach rezerwy na koszty likwidacji zakładów górniczych ujmowane jest saldo Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych („FLZG”), który zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do tej ustawy tworzony jest przez przedsiębiorstwa górnicze wchodzące w skład Grupy w określonym stosunku procentowym do wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, lub w odniesieniu do opłaty eksploatacyjnej, poprzez przekazanie środków pieniężnych w wysokości równowartości odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy. Aktywa finansowe FLZG prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe, natomiast saldo FLZG ujmowane jest w ramach rezerwy na przyszłe koszty likwidacji obiektów zakładów górniczych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo rezerwy wyniosło 374 814 tysięcy złotych, a zmiana stanu jest związana przede wszystkim z aktualizacją wyceny rezerwy z tytułu zmiany stopy dyskontowej przyjętej do kalkulacji rezerwy – zmniejszenie stopy dyskontowej z 2,1% do 1,2%.

Tabele poniżej przedstawiają kwotę odpisu na FLZG, stan aktywów FLZG oraz saldo zobowiązań z tytułu przyszłych kosztów likwidacji obiektów zakładów górniczych.

Aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Stan środków na 1 stycznia 50 228 47 126
Odprowadzone środki 4 206 4 046
Odsetki 461 888
Wykorzystanie (1 447) (1 447)
Stan środków na 31 grudnia 53 448 50 228
Odpisy na FLZG w okresie (4 550) (4 193)

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych 57 068 53 962
Nadwyżka zdyskontowanych szacowanych kosztów likwidacji 317 746 251 923
Razem 374 814 305 885