Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

41. Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Rezerwa na koszty demontażu środków trwałych i rekultywacji terenu obejmuje głównie rezerwę na koszty likwidacji zakładów górniczych, w odniesieniu do których istnieje obowiązek likwidacji i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji.

Rezerwa ustalana jest w oparciu o szacunki przyszłych kosztów likwidacji i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji opracowywane przez niezależnych ekspertów z uwzględnieniem dyskonta oraz salda tworzonego zgodnie z odrębnymi przepisami Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych. Podstawą szacowania wielkości rezerwy są opracowania sporządzone w oparciu o prognozy eksploatacji złoża (dla obiektów górniczych) oraz analizy technologiczno-ekonomiczne.

W odniesieniu do kopalń węgla kamiennego rezerwa ujmowana jest drugostronnie zgodnie z MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe jako
składnik wartości środków trwałych zakładu górniczego, a zmiany szacunków ujmowane są zgodnie z interpretacją KIMSF 1 Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze, tj. jako korekty salda rezerwy oraz skapitalizowanych przyszłych kosztów likwidacji zakładów górniczych. Odwracanie dyskonta ujmowane jest w wyniku finansowym.

Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych

Grupa tworzy rezerwę na szacunkowe koszty demontażu, w tym w odniesieniu do farm wiatrowych, w oparciu o szacunki przyszłych kosztów likwidacji opracowywane przez niezależnych ekspertów z uwzględnieniem dyskonta, ale także na likwidację środków trwałych i koszty przeprowadzenia rekultywacji miejsca, w którym środki trwałe się znajdowały, w przypadku, gdy istnieje zobowiązanie wynikające z nabycia lub używania składników rzeczowego majątku trwałego.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa szacuje wysokość tworzonych rezerw w oparciu o przyjęte założenia, metodologię i sposób kalkulacji właściwy dla danego
tytułu rezerw, oceniając prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określając wiarygodny poziom kwoty niezbędnej do spełnienia obowiązku. Grupa tworzy rezerwy, gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%.

 

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Rezerwa na koszty
likwidacji zakładów
górniczych
Rezerwa na koszty
rekultywacji
i demontażu oraz
likwidację środków
trwałych
Rezerwy
razem
Rezerwa na koszty
likwidacji zakładów
górniczych
Rezerwa na koszty
rekultywacji
i demontażu oraz
likwidację środków
trwałych
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 305 885 194 082 499 967 202 599 135 878 338 477
Odwrócenie dyskonta 6 125 3 561 9 686 6 078 3 651 9 729
Zmiana stopy dyskontowej 62 873 24 488 87 361 97 042 11 303 108 345
Nabycie przedsięwzięci 60 817 60 817
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 254 (11 740) (11 486) 166 (25 522) (25 356)
Wykorzystanie (323) (2 147) (2 470) (5 367) (5 367)
Pozostałe zmiany 13 322 13 322
Bilans zamknięcia 374 814 208 244 583 058 305 885 194 082 499 967
Długoterminowe 374 732 195 823 570 555 305 493 164 142 469 635
Krótkoterminowe 82 12 421 12 503 392 29 940 30 332
Część długoterminowa pozostałych rezerw 98 651 193 495
Razem 669 206 663 130