40.1. Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Rezerwa
na świadczenia
emerytalne, rentowe i
podobne
Taryfa
pracownicza
ZFŚS Nagrody
jubileuszowe
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 378 423 450 154 119 410 449 502 1 397 489
Koszty bieżącego zatrudnienia 26 892 6 063 4 587 39 090 76 632
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 14 112 79 488 49 705 7 650 150 955
powstałe na skutek zmian założeń finansowych 31 699 76 178 24 494 28 960 161 331
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych (555) 602 650 697
powstałe na skutek innych zmian (17 032) 3 310 24 609 (21 960) (11 073)
Wypłacone świadczenia (25 317) (5 970) (4 223) (45 531) (81 041)
Koszty przeszłego zatrudnienia (8) (533 319) (533 327)
Koszty odsetek 6 917 3 584 2 436 8 472 21 409
Reklasyfikacja do zobowiązań związanych z aktywami
do zbycia
(21 232) (21 232)
Bilans zamknięcia 379 787 171 915 459 183 1 010 885
Długoterminowe 341 593 167 597 413 024 922 214
Krótkoterminowe 38 194 4 318 46 159 88 671

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Eksportuj do Excela
Rezerwa
na świadczenia
emerytalne, rentowe i
podobne
Taryfa
pracownicza
ZFŚS Nagrody
jubileuszowe
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 331 270 370 267 91 720 395 572 1 188 829
Koszty bieżącego zatrudnienia 16 501 9 066 2 736 22 734 51 037
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 42 973 71 633 25 714 66 773 207 093
powstałe na skutek zmian założeń finansowych 40 623 60 007 16 016 37 262 153 908
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 4 843 7 097 1 892 4 983 18 815
powstałe na skutek innych zmian (2 493) 4 529 7 806 24 528 34 370
Wypłacone świadczenia (21 299) (11 524) (3 325) (46 070) (82 218)
Koszty przeszłego zatrudnienia 56 56
Koszty odsetek 8 922 10 712 2 565 10 493 32 692
Bilans zamknięcia 378 423 450 154 119 410 449 502 1 397 489
Długoterminowe 338 410 436 769 115 928 403 437 1 294 544
Krótkoterminowe 40 013 13 385 3 482 46 065 102 945

 

Koszty przeszłego zatrudnienia w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku wynikają z zawartych w maju 2020 roku pomiędzy zarządami wybranych spółek zależnych a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi porozumień i podpisanych protokołów dodatkowych zmieniających zakładowe układy zbiorowe pracy w tych spółkach. Na podstawie protokołów dodatkowych wprowadzono zmiany w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez emerytów, rencistów i innych uprawnionych niebędących pracownikami powyższych spółek, które w świetle regulacji MSR 19 Świadczenia pracownicze stanowiły podstawę rozwiązania rezerw na taryfę pracowniczą. Łączny wpływ powyższych zmian na rozwiązanie rezerw na taryfę pracowniczą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku wyniósł 533 319 tysięcy złotych, z czego kwota 299 408 tysięcy złotych dotycząca pracowników jako przyszłych emerytów pomniejszyła koszty operacyjne Grupy, natomiast kwota 233 911 tysięcy złotych dotycząca obecnych emerytów wpłynęła na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych Grupy.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku zmiana założeń aktuarialnych, w tym głównie spadek przyjętej do wyliczeń stopy dyskontowej, wpłynęła na zwiększenie rezerw aktuarialnych w kwocie 150 955 tysięcy złotych, z czego 7 650 tysięcy złotych zwiększyło koszty operacyjne Grupy, a 143 305 tysięcy złotych zostało ujęte w pozostałych całkowitych dochodach Grupy.

Analiza wrażliwości
Na dzień 31 grudnia 2020 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny na zmianę stopy dyskonta finansowego oraz na zmiany planowanych wzrostów podstaw w przedziale -0,5 p.p./+0,5 p.p.

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz wartości rezerw wyliczone przy zmienionych założeniach oraz jak zmieniłaby się wartość bilansowa przy innych założeniach (odchylenie):

Eksportuj do Excela
Tytuł rezerwy Wartość bilansowa
na dzień
31 grudnia 2020
Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
0,5 p.p. +0,5 p.p -0,5 p.p +0,5 p.p
saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 379 787 398 754 18 967 362 238 (17 549) 363 044 (16 743) 397 658 17 871
Koszty odpisu na ZFŚS 171 915 188 238 16 323 157 612 (14 303) 157 835 (14 080) 187 781 15 866
Nagrody jubileuszowe 459 183 476 790 17 607 442 686 (16 497) 446 599 (12 584) 472 464 13 281
Razem 1 010 885 1 063 782 52 897 962 536 (48 349) 967 478 (43 407) 1 057 903 47 018
wpływ na wynik finansowy 17 607 (16 497) (12 584) 13 281
wpływ na pozostałe całkowite dochody 35 290 (31 852) (30 823) 33 737

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

Okresy zapadalności rezerw na świadczenia pracownicze

Eksportuj do Excela
Rok Odprawy emerytalne,
rentowe i podobne
ZFŚS Nagrody
jubileuszowe
Rezerwy razem
2021 38 194 4 318 46 159 88 671
2022 20 454 4 773 39 458 64 685
2023 24 104 4 913 37 891 66 908
2024 19 526 5 047 35 600 60 173 
2025 19 128 5 162 32 511 56 801
Pozostałe lata 258 381 147 702 267 564 673 647
Razem 379 787 379 787 459 183 1 010 885