40. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Eksportuj do Excela
WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zgodnie z zakładowymi regulaminami wynagradzania pracownicy spółek Grupy mają prawo do następujących świadczeń po okresie zatrudnienia:

  • odpraw emerytalno-rentowych – wypłacanych jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę,
  • odpraw pośmiertnych,
  • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powyższe rezerwy stanowią program określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Pracownicy spółek Grupy są również uprawnieni do nagród jubileuszowych, które są wypłacane po przepracowaniu określonej liczby lat.

Wartość bieżąca rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz rezerw na nagrody jubileuszowe na każdy dzień bilansowy jest obliczana przez niezależnego aktuariusza przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwy obliczane są metodą indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.

Zyski i straty aktuarialne z wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmowane są w całości w pozostałych całkowitych dochodach (skumulowana kwota ujmowana jest w zyskach zatrzymanych), natomiast zyski i straty aktuarialne od nagród jubileuszowych odnoszone są do wyniku finansowego.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia stanu rezerw ujmowane są w kosztach operacyjnych w przypadku pracowników, pozostałych kosztach/przychodach operacyjnych w przypadku emerytów i rencistów oraz w ciężar kosztów finansowych w części dotyczącej odsetek stanowiących rozwinięcie dyskonta rezerw.

Zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze Grupa ujmuje również rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie programów dobrowolnych odejść. Wycena świadczeń opiera się na przewidywanej liczbie pracowników, którzy przyjmą propozycję rozwiązania stosunku pracy oraz oszacowanej wartości odprawy.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych.

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

Eksportuj do Excela
31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku
Stopa dyskontowa (%) 1,20% 2,10%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,95% – 8,79% 0,93% – 8,98%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 2,50% 2,50%
Przewidywana stopa wzrostu cen energii elektrycznej (%) 3,50%
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 3,50% 3,50%
Pozostały średni okres zatrudnienia 12,06 – 21,62 12,18 – 22,67

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
oraz na nagrody jubileuszowe
1 010 885 1 397 489
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz pozostałe
rezerwy pracownicze
22 394 34 409
Razem 1 033 279 1 431 898
Długoterminowe 931 954 1 313 480
Krótkoterminowe 101 325 118 418