39.4. Zobowiązanie z tytułu leasingu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości 1 072 657 tysięcy złotych. Zobowiązanie dotyczy przede wszystkim prawa wieczystego użytkowania gruntu, umów za zajęcie pasa drogowego, umów najmu i dzierżawy gruntów, służebności przesyłu oraz najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych.

Wiekowanie zobowiązania z tytułu leasingu

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
do 1 roku 120 482 110 893
od 1 do 5 lat 312 553 309 789
od 5 do 10 lat 319 226 298 093
od 10 do 20 lat 547 794 500 368
powyżej 20 lat 770 173 708 324
Wartość niezdyskontowana opłat leasingowych 2 070 228 1 927 467
Dyskonto (997 571) (920 864)
Wartość bieżąca opłat leasingowych 1 072 657 1 006 603
Umowy leasingu niespełniające warunków uznania za leasing finansowy zgodnie z definicją zawartą w umowach finansowania 1 072 657 1 006 603