39.3. Kowenanty w umowach dotyczących zadłużenia

Podpisane z bankami umowy nakładają na Spółkę zobowiązania natury prawno-finansowej (kowenanty), stosowane standardowo w tego rodzaju transakcjach. Kluczowym kowenantem jest wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA (dla umów kredytów długoterminowych oraz krajowych programów emisji obligacji), który określa poziom zadłużenia pomniejszonego o środki pieniężne w relacji do generowanej EBITDA. Kowenant zadłużenie netto/EBITDA dla banków jest badany na bazie danych skonsolidowanych na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, a jego graniczna dopuszczalna wartość wynosi 3,5. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA wyniósł 2,51 w związku z czym kowenant nie został przekroczony.