39.2. Wyemitowane obligacje

Wyemitowane obligacje na dzień 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Emitent Inwestor Oprocentowanie Waluta Wartość
nominalna
kapitału
w walucie
Termin
wykupu
Stan na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym
w okresie (od dnia bilansowego)
Łączna
wartość
bilansowa
Narosłe
odsetki
Wartość kapitału
według
zamortyzowanego
kosztu
poniżej 1
roku
od roku
do 2 lat
od 2 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
TAURON Polska
Energia S.A.
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 800 000 2021-2028 799 393 448 798 945 99 953 99 917 299 607 299 468
630 000 2021-2029 630 105 342 629 763 69 990 69 983 209 924 279 866
Obligacje serii A
(TPE1025)
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 1 000 000 30.10.2025 1 000 115 2 760 997 355 997 355
Euroobligacje stałe EUR 500 000 5.07.2027 2 321 672 27 025 2 294 647 2 294 647
Finanse Grupa
TAURON
Sp. z o.o.
Inwestorzy
zagraniczni
stałe EUR 168 000 3.12.2029 772 557 699 771 858 771 858
Obligacje niepodporządkowane 5 523 842 31 274 5 492 568 169 943 169 900 1 506 886 3 645 839
TAURON Polska
Energia S.A
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 400 000 29.03.2031 2 400 026 559 399 467 399 467
Europejski Bank
Inwestycyjny
stałe 1 EUR 190 000 16.12.2034 2 864 530 1 767 862 763 862 763
PLN 400 000 17.12.2030 2 391 458 1 243 390 215 390 215
PLN 350 000 19.12.2030 2 342 353 922 341 431 341 431
Obligacje podporządkowane 1 998 367 4 491 1 993 876 1 594 409 399 467
Razem wyemitowane obligacje 7 522 209 35 765 7 486 444 169 943 169 900 3 101 295 4 045 306

1 W przypadku finansowania hybrydowego (podporządkowanego) – obligacji objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny wyróżnia się dwa okresy. W pierwszym okresie oprocentowanie jest stałe, natomiast w drugim okresie oprocentowanie jest zmienne oparte o stopę bazową (EURIBOR/WIBOR) powiększoną o ustaloną marżę.
2 W przypadku obligacji podporządkowanych termin wykupu uwzględnia dwa okresy finansowania, o czym mowa poniżej. Terminy wykupu zaprezentowane w powyższej tabeli to ostateczne terminy wykupu wynikające z umowy, po dwóch okresach finansowania. Wycena obligacji na dzień bilansowy uwzględnia wcześniejszy wykup, w związku z zamiarem wykupu obligacji po zakończeniu pierwszego okresu finansowania. Wiekowanie uwzględnia szacunek spłaty po pierwszym okresie finansowania.

Wyemitowane obligacje na dzień 31 grudnia 2019 roku

Eksportuj do Excela
Emitent Inwestor Oprocentowanie Waluta Wartość
nominalna
kapitału
w walucie
Termin
wykupu
Stan na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym
w okresie (od dnia bilansowego)
Łączna
wartość
bilansowa
Narosłe
odsetki
Wartość kapitału
według
zamortyzowanego
kosztu
poniżej 1
roku
od roku
do 2 lat
od 2 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
TAURON Polska
Energia S.A.
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 800 000 2021-2028 799 551 856 798 695 99 906 299 568 399 221
630 000 2021-2029 630 368 657 629 711 69 980 209 914 34 817
BNP Paribas Bank
Polska S.A.1
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 3 100 25.03.2020 3 123 24 3 099 3 099
6 300 9.11.2020 6 323 27 6 296 6 296
51 000 29.12.2020 50 979 13 50 966 50 966
Euroobligacje stałe EUR 500 000 5.07.2027 2 140 700 24 870 2 115 830 2 115 830
Finanse Grupa
TAURON
Sp. z o.o.
Inwestorzy
zagraniczni
stałe EUR 168 000 3.12.2029 712 551 2 127 710 424 710 424
Obligacje niepodporządkowane 4 343 595 28 574 4 315 021 60 361 169 886 509 482 3 575 292
TAURON Polska
Energia S.A
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
zmienne,
oparte o
WIBOR 6M
PLN 400 000 29.03.2031 3 400 123 761 399 362 399 362
Europejski Bank
Inwestycyjny
stałe 2 EUR 190 000 16.12.2034 3 771 161 1 630 769 531 862 763
PLN 400 000 17.12.2030 3  395 901 1 243 394 658 390 215
PLN 350 000 19.12.2030 3 346 242 922 345 320 341 431
Obligacje podporządkowane 1 913 427 4 556 1 908 871 769 531 1 139 340
Razem wyemitowane obligacje  6 257 022 33 130 6 223 892 60 361 169 886 1 279 013 4 714 632

1 Program emisji obligacji z 24.11.2015 r.
2 W przypadku finansowania hybrydowego (podporządkowanego) – obligacji objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny wyróżnia się dwa okresy. W pierwszym okresie oprocentowanie jest stałe, natomiast w drugim okresie oprocentowanie jest zmienne oparte o stopę bazową (EURIBOR/WIBOR) powiększoną o ustaloną marżę.
3 W przypadku obligacji podporządkowanych termin wykupu uwzględnia dwa okresy finansowania, o czym mowa poniżej. Terminy wykupu zaprezentowane w powyższej tabeli to ostateczne terminy wykupu wynikające z umowy, po dwóch okresach finansowania. Wycena obligacji na dzień bilansowy uwzględnia wcześniejszy wykup, w związku z zamiarem wykupu obligacji po zakończeniu pierwszego okresu finansowania. Wiekowanie uwzględnia szacunek spłaty po pierwszym okresie finansowania.

Obligacje wyemitowane przez Spółkę to obligacje kuponowe, niezabezpieczone. Zostały wyemitowane po cenie nominalnej, za wyjątkiem euroobligacji, które zostały wyemitowane po cenie emisyjnej stanowiącej 99,44% wartości nominalnej. Euroobligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Obligacje objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) mają charakter podporządkowany, co oznacza, że w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, zobowiązania wynikające z obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy Spółki. To z kolei pozytywnie wpływa na stabilność finansową Spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA, stanowiącego kowenant w części umów finansowania zawartych przez Spółkę. Ponadto 50% kwoty obligacji podporządkowanych zostało zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w modelu ratingowym, co ma korzystny wpływ na ocenę ratingową Grupy TAURON.

W przypadku obligacji objętych przez EBI wyróżnia się dwa okresy finansowania. W pierwszym okresie (tzw. non-call) nie jest możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Spółkę oraz nie jest możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie subskrypcyjnej). Oprocentowanie w tym okresie jest stałe, natomiast po okresie non-call oprocentowanie jest zmienne oparte o stopę bazową (WIBOR dla obligacji wyemitowanych w PLN oraz EURIBOR dla obligacji wyemitowanych w EUR) powiększoną o ustaloną marżę. W przypadku obligacji wyemitowanych w PLN termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, tj. na dzień 17 i 19 grudnia 2030 roku, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 7 lat, a kolejny na 5 lat. W przypadku obligacji wyemitowanych w EUR termin wykupu został określony na 18 lat od daty emisji, tj. w dniu 16 grudnia 2034 roku, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8 lat, a kolejny na 10 lat.

Podporządkowany charakter mają również obligacje wyemitowane w ramach umowy z dnia 6 września 2017 roku
zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wartości nominalnej 400 000 tysięcy złotych. W przypadku tych obligacji również wyróżnia się dwa okresy. W pierwszym 7-letnim okresie (tzw. non-call) nie jest możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Spółkę oraz nie jest możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez BGK na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w dokumentacji). Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 6M powiększone o ustaloną marżę, przy czym po 7-letnim okresie finansowania marża jest dodatkowo powiększana.

Zmiana stanu obligacji bez odsetek zwiększających wartość bilansową

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Bilans otwarcia 6 223 892 10 034 904
Emisja* 997 318 499 312
Wykup (60 400) (2 420 000)
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu (1 839 600)
Zmiana wyceny 325 634 (50 724)
Bilans zamknięcia 7 486 444 6 223 892

* Uwzględnione zostały koszty emisji.

Zmiana wyceny obligacji wynika w głównej mierze z wyceny walutowej zobowiązań zaciągniętych w EUR.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Spółka dokonała następujących transakcji emisji i wykupu obligacji:

Eksportuj do Excela
Umowa/ Program Opis Data emisji
Data wykupu
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Emisja w
wartości
nominalnej
Wykup
BNP Paribas Bank
Polska S.A
Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupu 25.03.2020 (3 100)
9.11.2020 (6 300)
29.12.2020 (51 000)
Obligacje serii A
(TPE1025)
Emisja obligacji w łącznej kwocie nominalnej
1 000 000 tysięcy złotych w ramach Umowy
programowej z Santander Bank Polska S.A.
z dnia 6 lutego 2020 roku
30.10.2020 1 000 000
Razem 1 000 000 (60 400)

Ustanowienie programu emisji obligacji (Obligacje serii A – TPE1025)

TAURON Polska Energia S.A. w dniu 6 lutego 2020 roku zawarła z Santander Bank Polska S.A. umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji („Program”) do kwoty 2 000 000 tysięcy złotych. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko i zeroemisyjnych w jej strukturze wytwórczej.

W dniu 30 października 2020 roku w ramach Programu Spółka wyemitowała obligacje w łącznej kwocie nominalnej 1 000 000 tysięcy złotych. Obligacje mają formę niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu 5 lat. Obligacje od dnia 19 stycznia 2021 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warunki emisji obligacji zawierają wskaźniki zrównoważonego rozwoju w postaci wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia mocy w OZE, których poziom realizacji ma wpływ na poziom marży obligacji.

Nowy program emisji obligacji podporządkowanych

Po dniu bilansowym, w dniu 11 marca 2021 roku TAURON Polska Energia S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 450 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 60. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.