39.1. Kredyty i pożyczki

Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Waluta Stopa
oprocentowania
Wartość kredytów,
pożyczek na dzień
bilansowy
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie
(od dnia bilansowego):
w walucie w złotych poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku do
2 lat
od 2 lat do 3
lat
od 3 lat do 5
lat
powyżej
5 lat
PLN zmienna 4 942 213 4 942 213 1 021 891 3 222 2 007 473 2 191 1 109 192 798 244
stała 1 035 830 1 035 830 34 694 123 390 108 673 108 673 616 735 43 665
Razem PLN 5 978 043 5 978 043 1 056 585 126 612 2 116 146 110 864 1 725 927 841 909
EUR zmienna 487 2 249 2 249
RAZEM EUR 487 2 249 2 249
Razem 5 980 292 1 058 834 126 612 2 116 146 110 864 1 725 927 841 909
Odsetki zwiększające wartość bilansową 11 841
Razem 5 992 133

Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2019 roku

Eksportuj do Excela
Waluta Stopa
oprocentowania
Wartość kredytów,
pożyczek na dzień
bilansowy
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie
(od dnia bilansowego):
w walucie w złotych poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku do
2 lat
od 2 lat do 3
lat
od 3 lat do 5
lat
powyżej
5 lat
PLN zmienna 6 313 602 6 313 602 1 617 085 503 014 4 135 3 191 792 99 806 897 770
stała  690 834 690 834 34 590 122 114 156 704 108 082 196 712 72 632
Razem PLN 7 004 436 7 004 436 1 651 675 625 128 160 839 3 299 874 296 518 970 402
EUR zmienna 5 304 22 585 22 585
RAZEM EUR 5 304 22 585 22 585
USD zmienna 198 754 754
RAZEM USD 198 754 754
Razem 7 027 775 1 675 014 625 128 160 839 3 299 874 296 518 970 402
Odsetki zwiększające wartość bilansową 22 876
Razem 7 050 651

Główne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia tabela poniżej.

Eksportuj do Excela
Kredyt/
pożyczka
Kredytodawca/
pożyczkodawca
Cel Oprocentowanie Termin spłaty Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Kredyt Konsorcjum
banków I
Kredyt 1
Umorzenie obligacji, wydatki
inwestycyjne i ogólnokorporacyjne
Grupy
zmienne 28.06.2020 3 1 839 159
02.09.2020 3 151 376
10.09.2020 3 302 555
01.10.2020 3 604 070
14.10.2020 3 301 714
31.01.2020 502 358
30.04.2020 502 330
28.02.2020 501 195
13.01.2020 600 868
14.04.2021 3 601 673
30.04.2021 3 200 429
29.06.2021 3 1 099 541
10.09.2021 3 100 366
25.01.2021 300 100
28.01.2021 600 089
29.01.2021 100 007
Kredyt Bank Gospodarstwa
Krajowego
Wydatki inwestycyjne Grupy oraz
refinansowanie części zadłużenia
zmienne 20.12.2033 998 232 998 458
Kredyt Europejski Bank
Inwestycyjny
Budowa kotła opalanego biomasą
w Elektrowni Jaworzno III oraz
remont turbiny parowej
stałe 15.12.2021 20 354 40 047
Budowa i rozruch bloku
kogeneracyjnego w EC Bielsko – Biała
stałe 15.12.2021 29 105 57 294
Modernizacja i rozbudowa sieci
elektroenergetycznych
stałe 15.06.2024 137 682 175 298
stałe 15.09.2024 72 151 89 820
stałe 15.09.2024 90 440 112 661
Modernizacja i rozbudowa sieci
elektroenergetycznych oraz
modernizacja elektrowni wodnych
stałe 15.03.2027 190 532 219 415
Kredyt Intesa Sanpaolo S.p.A. Wydatki inwestycyjne Grupy, za
wyjątkiem finansowania lub
refinansowania projektów związanych z
aktywami węglowymi
zmienne 19.12.2024 250 832
250 758
250 526
Kredyt SMBC BANK EU AG Wydatki ogólnokorporacyjne Grupy, z
wyłączeniem finansowania i
refinansowania elektrowni węglowych
stałe 23.03.2025 498 860
Kredyt Konsorcjum
banków II 2
Wydatki ogólnokorporacyjne Grupy, z
wyłączeniem finansowania wszelkich
nowych projektów związanych z
aktywami węglowymi
zmienne 10.03.2021 3 160 610
Kredyt w
rachunku
bieżącym
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Finansowanie transakcji na uprawnienia
do emisji CO2
, energię elektryczną i gaz
na giełdach europejskich
zmienne 30.12.2021 20 456
Pożyczka Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Budowa jednostki wytwórczej OZE
w Elektrowni Jaworzno III
zmienne 15.12.2022 8 000 12 000
Pożyczka Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Budowa farmy fotowoltaicznej zmienne 30.11.2025 8 547
Pozostałe kredyty i pożyczki 23 299 19 577
Razem 5 992 133 7 050 651

1 Konsorcjum banków I tworzą: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Bank Polska S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2 Konsorcjum banków II tworzą: Intesa Sanpaolo S.p.A. działający za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.p.A. S.A. Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) S.A. działający za pośrednictwem China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
3 Transza klasyfikowana jako zobowiązanie długoterminowe.

 

Zgodnie z zapisami umowy kredytowej z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartej z konsorcjum banków (Konsorcjum banków I) maksymalny okres ciągnienia poszczególnych transz kredytu to 12 miesięcy. Finansowanie dostępne w ramach umowy ma jednak charakter odnawialny, a termin jego dostępności to koniec 2022 roku. Ze względu na zamiar i możliwość utrzymywania finansowania w ramach wspomnianej umowy przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego, transze o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 tysięcy złotych prezentowane są na dzień bilansowy jako zobowiązanie długoterminowe. Jako zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 roku klasyfikowane są transze o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 tysięcy złotych.

Podobnie kredyt konsorcjalny zaciągnięty w ramach umowy z dnia 25 marca 2020 roku (Konsorcjum banków II) ma charakter odnawialny. Spółka może zaciągać finansowanie w ramach dostępnego finansowania z wybranym okresem odsetkowym. Zgodnie z umową spłata następuje na koniec okresu odsetkowego, przy czym Spółka ma możliwość ponownego zaciągnięcia finansowania. Ze względu na zamiar i możliwość utrzymywania finansowania w ramach wspomnianej umowy przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego wykorzystane ciągnienie klasyfikowane jest na dzień bilansowy jako zobowiązanie długoterminowe.

Umowa kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG

TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 marca 2020 roku zawarła z bankiem SMBC BANK EU AG umowę kredytu na kwotę 500 000 tysięcy złotych, z której środki są przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Grupy, z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele. W dniu 23 marca 2020 roku Spółka dokonała ciągnienia środków w ramach przedmiotowej umowy w wysokości 500 000 tysięcy złotych.

Umowa kredytu konsorcjalnego (Konsorcjum banków II)

TAURON Polska Energia S.A. w dniu 25 marca 2020 roku zawarła umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 000 tysięcy złotych z bankiem Banca IMI S.p.A., London Branch, Banca IMI S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.p.A. S.A. Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) S.A. działającym za pośrednictwem China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Środki z umowy kredytu są przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki i Grupy TAURON, z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi.

Zgodnie z umową kredytu okres finansowania to 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok, tj. maksymalnie do 7 lat. Oprocentowanie jest obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną m.in. od stopnia wykorzystania kredytu oraz wypełnienia proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy TAURON.

W dniu 10 września 2020 roku Spółka dokonała ciągnienia środków w ramach przedmiotowej umowy w wysokości 160 000 tysięcy złotych.

Zmiana stanu kredytów i pożyczek bez odsetek zwiększających wartość bilansową

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Bilans otwarcia 7 027 775 881 582
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
i zobowiązań z tytułu pożyczek cash pool
(16 417) 21 453
Zmiana stanu pozostałych kredytów i pożyczek: (1 031 066) 6 124 740
Spłata (9 456 813) (1 367 360)
Zaciągnięcie* 8 412 255 5 646 173
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu* 1 837 822
Zmiana wyceny 13 492 8 105
Bilans zamknięcia 5 980 292 7 027 775

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Grupa dokonała następujących transakcji odnośnie kredytów i pożyczek (w wartości nominalnej), bez kredytów w rachunku bieżącym:

Eksportuj do Excela
Kredytodawca Opis Rok zakończony 31 grudnia 2020
Ciągnienie Spłata
Konsorcjum banków I Ciągnienie nowych transz i spłata transz zgodnie z
terminem umownym
7 000 000 (9 289 600)
Intesa Sanpaolo S.p.A Ciągnienie 3 transz po 250 000 tysięcy złotych
(całość dostępnego finansowania)
750 000
SMBC BANK EU AG Ciągnienie całości dostępnego finansowania 500 000
Konsorcjum banków II Ciągnienie pierwszej transzy 160 000
Europejski Bank Inwestycyjny Spłata rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem (162 318)
Pozostałe umowy 8 546 (4 895)
Razem, w tym : 8 418 546 (9 456 813)
Przepływy pieniężne 3 368 546 (4 406 813)
Rozliczenie netto (bez przepływu środków pieniężnych) 5 050 000 (5 050 000)

Po dniu bilansowym w ramach umowy z dnia 19 czerwca 2019 roku (Konsorcjum banków I) Spółka zaciągnęła transze o łącznej wartości nominalnej 1 750 000 tysięcy złotych i spłaciła transze zgodnie z terminem spłaty w łącznej wysokości 2 300 000 tysięcy złotych.

Kredyty w rachunku bieżącym

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo kredytów w rachunkach bieżących wynosiło 2 261 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2019 roku 23 339 tysięcy złotych).