38. Dywidendy wypłacone

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Dywidendy wypłacone z zysku przez jednostki zależne (1 880) (1 932)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku jednostka dominująca nie wypłacała dywidendy.