37.6. Udziały niekontrolujące

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Bilans otwarcia 900 434 132 657
Rozliczenie objęcia udziałów przez udziałowców niekontrolujących 771 157
Udział w wyniku jednostek zależnych (2 762) (775)
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (2 075) (1 932)
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (1 724) (442)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw
na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
(250) (231)
Bilans zamknięcia 893 623 900 434

Udziały niekontrolujące dotyczą w głównej mierze objętych przez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Fundusz Inwestycji Zamkniętych udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. za łączną kwotę 880 000 tysięcy złotych.

Skrócone informacje finansowe spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela.

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Suma aktywów 6 918 576 6 219 329
Suma zobowiązań 628 007 525 173
Strata netto (47 624) (22 670)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (150 249) 149 993