37.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Bilans otwarcia 15 666 3 371
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających (96 821) 15 074
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona
do wyniku finansowego okresu
(6 351) 105
Podatek odroczony 19 603 (2 884)
Bilans zamknięcia (67 903) 15 666

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu zadłużenia, co zostało szerzej opisane w nocie 51.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dla zawartych transakcji zabezpieczających objętych polityką zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę (67 903) tysiące złotych. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 90 061 tysięcy złotych, skorygowane o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu zadłużenia z uwzględnieniem podatku odroczonego.