37.3. Kapitał zapasowy

W dniu 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie pokrycia  straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 462 830 tysięcy złotych z kapitału zapasowego Spółki.