36. Aktywa przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Grupa klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży, jeśli spełnione są następujące kryteria:

  • przedstawiciele właściwego organu korporacyjnego Spółki są zdecydowani do wypełnienia planu sprzedaży,
  • aktywa są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży,
  • zainicjowano aktywne poszukiwanie potencjalnego nabywcy,
  • transakcja sprzedaży jest wysoce prawdopodobna i można ją będzie przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od podjęcia decyzji,
  • cena sprzedaży jest racjonalna w stosunku do bieżącej wartości godziwej,
  • istnieje małe prawdopodobieństwo wprowadzenia istotnych zmian do planu zbycia tych aktywów.

Aktywa trwałe (lub grupę do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się w wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, w zależności od tego, która z nich jest niższa, z wyjątkiem aktywów z tytułu podatku odroczonego, aktywów wynikających ze świadczeń pracowniczych oraz aktywów finansowych wchodzących w zakres MSSF 9 Instrumenty finansowe.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w momencie początkowego lub późniejszego przeszacowania składnika aktywów (lub grupy do zbycia) do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, w tym: 1 829 617
Rzeczowe aktywa trwałe 1 433 918
Prawa do użytkowania aktywów 89 380
Pozostałe aktywa trwałe 40 954
Zapasy 97 195
Należności od odbiorców 110 331
Pozostałe aktywa obrotowe 57 839
Pozostałe aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 73 459 22 710
Razem 1 903 076 22 710
Zobowiazania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, w tym: 487 617
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe długoterminowe 95 295
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 110 370
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO 2 136 098
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 24 153
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 121 701
Pozostałe zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone
do sprzedaży
8 369 8 936
Razem 495 986 8 936

Aktywa netto spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Grupę do zbycia zaklasyfikowaną jako przeznaczona do sprzedaży stanowią głównie aktywa netto spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o., co zostało opisane szerzej w nocie 19 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień bilansowy Grupa oceniła, że w stosunku do aktywów i zobowiązań spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. zostały spełnione wynikające z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana warunki w zakresie klasyfikacji powyższych składników majątku jako grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży, w szczególności aktywa netto są w ocenie Spółki dostępne do natychmiastowej sprzedaży w ich bieżącym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży. W związku z powyższym Grupa dokonała reklasyfikacji aktywów i zobowiązań TAURON Ciepło Sp. z o.o. jako grupy do zbycia do pozycji odpowiednio: aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązań związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży. Grupa na dzień dokonania powyższej reklasyfikacji grupy do zbycia oraz na dzień bilansowy dokonała jej wyceny w wartości godziwej, co zostało opisane szerzej w nocie 19 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wartość godziwa została oszacowana na poziomie 1 342 000 tysięcy złotych. W związku z faktem, iż wartość godziwa jest niższa niż dotychczasowa wartość bilansowa grupy do zbycia wynosząca 2 167 708 tysięcy złotych, Grupa ujęła odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 825 708 tysięcy złotych, który obniżył wartość:

  • rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 775 885 tysięcy złotych,
  • praw do użytkowania aktywów w kwocie 48 339 tysięcy złotych,
  • aktywów niematerialnych w kwocie 1 484 tysiące złotych.

Udziały w PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Pozostałe aktywa zaklasyfikowane do sprzedaży stanowią głównie udziały w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Na dzień bilansowy Grupa oceniła, że w stosunku do udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o. zostały spełnione wynikające z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana warunki w zakresie klasyfikacji powyższych składników majątku jako przeznaczonych do sprzedaży, w szczególności udziały te są w ocenie Grupy dostępne do natychmiastowej sprzedaży w ich bieżącym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży, w związku z czym Grupa dokonała na dzień 31 grudnia 2020 roku reklasyfikacji udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o. do pozycji aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. Grupa na dzień bilansowy dokonała wyceny do wartości godziwej udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o., która została oszacowana na poziomie 53 136 tysięcy złotych, w oparciu o informacje zebrane w toku prowadzonego procesu sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 Sp. z o.o.