35. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują w szczególności środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wartość nominalna na dzień bilansowy obejmuje doliczone przez bank odsetki lub naliczone we własnym zakresie przez spółkę.

Niespłacone kredyty w rachunku bieżącym, stanowiące integralną część zarządzania środkami pieniężnymi dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych są zaliczane do pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. W ramach sprawozdania z sytuacji finansowej kredyty tego rodzaju prezentowane są odpowiednio w zobowiązaniach z tytułu zadłużenia.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Środki pieniężne w banku i w kasie 658 881 1 231 112
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 250 006 4 898
Inne 566 1 942
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym:
909 453 1 237 952
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym: 210 661 729 450
zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. 120 981 599 059
rachunki bankowe związane z otrzymanymi dotacjami 31 899 71 606
środki pieniężne na rachunkach VAT (split payment) 49 111 58 428
Kredyt w rachunku bieżącym (2 261) (23 339)
Cash pool (20 864) (10 973)
Środki pieniężne reklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do
sprzedaży
11 892
Różnice kursowe (2 843) (39)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazane
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
895 377 1 203 601

 

Spadek salda środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania w stosunku do okresu porównywalnego w łącznej kwocie 518 789 tysięcy złotych dotyczy w głównej mierze rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (spadek z tego tytułu o kwotę 478 078 tysięcy złotych) i wynika ze zmniejszenia wartości wymaganych depozytów zabezpieczających.

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, pożyczek z tytułu cash pool od jednostek nie objętych konsolidacją ze względu na sumaryczną nieistotność oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.