34. Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków i opłat prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują:

  • Rozrachunki z tytułu VAT i akcyzy;
  • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
  • Opłaty środowiskowe i inne rozliczenia publiczno-prawne.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Należności z tytułu podatku VAT 267 191 362 745
Należności z tytułu akcyzy 12 467 10 974
Pozostałe 3 015 10 995
Razem 282 673 384 714

Spadek należności z tytułu podatku VAT wynika głównie z rozliczenia w spółkach segmentu Wytwarzanie w pierwszym kwartale 2020 roku należności z tytułu podatku VAT na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 160 528 tysięcy złotych, wynikających z transakcji nabycia przez te spółki uprawnień do emisji CO2 od jednostki dominującej.