Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

31. Zapasy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych nabywane z przeznaczeniem do sprzedaży i realizacji w krótkim terminie zysku wynikającego ze zmienności cen rynkowych wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej.

Wycena rozchodu zapasów dokonywana jest metodą średniej ważonej, za wyjątkiem zapasów świadectw pochodzenia energii i praw do emisji CO2, których rozchód dokonywany jest metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Zapasy Grupy obejmują głównie zapasy paliw.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena zapasów wymaga oszacowania możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jest to szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Wycena zapasu uprawnień do emisji CO2 opisanych powyżej w wartości godziwej opiera się na cenach notowanych na aktywnym rynku.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Wartość brutto
Węgiel, w tym stanowiący: 578 968 557 472
Materiały 244 552 253 514
Półprodukty i produkcja w toku 331 291 295 471
Prawa do emisji CO2 18 436
Pozostałe zapasy 185 340 137 906
Razem 782 744 695 378
Odpis do wartości netto możliwej do uzyskania
Węgiel (285)
Pozostałe zapasy (5 244) (11 226)
Razem (5 529) (11 226)
Wartość godziwa
Prawa do emisji CO2 18 436
Wartość netto możliwa do uzyskania
Węgiel, w tym stanowiący: 578 683 557 472
Materiały 244 552 253 514
Półprodukty i produkcja w toku 331 291 295 471
Pozostałe zapasy 180 096 126 680
Razem 777 215 684 152