30. Odroczony podatek dochodowy

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów
niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów
1 555 070 1 880 816
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 41 769 48 137
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 326 794 327 914
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 17 622 17 623
pozostałe 65 994 66 780
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 2 007 249 2 341 270
od rezerw bilansowych i rozliczeń międzyokresowych 694 404 665 886
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów
niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów
535 337 495 875
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 4 225 7 859
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 370 805 292 771
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu i kosztu sprzedaży produktów i usług 270 110 277 964
straty podatkowe 8 747 6 533
pozostałe 22 426 11 185
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 906 054 1 758 073
Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego (292 865)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego po odpisie 1 613 189 1 758 073
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 39 678 22 088
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (433 738) (605 285)

Zmiana stanu zobowiązania i aktywa z tytułu podatku odroczonego

Eksportuj do Excela

 

Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Zobowiązania z
tytułu podatku
odroczonego
Aktywa z tytułu
podatku
odroczonego
Zobowiązania z
tytułu podatku
odroczonego
Aktywa z tytułu
podatku
odroczonego
Bilans otwarcia 2 341 270 1 758 073 1 992 474 1 198 825
Wpływ zastosowania MSSF 16 174 442 174 442
Bilans otwarcia po przekształceniu 2 341 270 1 758 073 2 166 916 1 373 267
Zmiana stanu:*
w korespondencji z wynikiem finansowym (273 670) (123 130) 138 478 328 589
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi
dochodami
(3 698) 42 691 2 884 26 654
reklasyfikacja do grupy do zbycia (57 234) (65 239)
nabycie przedsięwzięcia 28 950 25 828
pozostałe zmiany 581 794 4 042 3 735
Bilans zamknięcia 2 007 249 1 613 189 2 341 270 1 758 073

* W roku 2019 z wynikiem finansowym i pozostałymi całkowitymi dochodami działalności kontynuowanej i zaniechanej. W roku 2020 tylko działalność kontynuowana.