29.2. Krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Koszty rozliczane w czasie 69 423 87 416
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe 23 844 24 449
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 23 590 45 222
Koszty pozyskania umów i koszty rabatów 12 911 8 399
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 5 937 3 796
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 3 141 5 550
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 9 034 12 859
Zaliczki na dostawy 2 433 3 521
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 6 601 9 338
Razem 78 457 100 275

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednostki wchodzące w skład Grupy skompensowały aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Grupy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFŚS wynosiła 802 tysiące złotych (w tabeli powyżej zaprezentowana w pozycji pozostałych aktywów krótkoterminowych). Tabela poniżej przedstawia analitykę funduszu.

Tabela 2

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Pożyczki udzielone pracownikom 20 429 25 251
Środki pieniężne 17 887 20 861
Pozostałe aktywa i zobowiązania Funduszu (3 694) (3 511)
Zobowiązania z tytułu Funduszu (33 820) (41 776)
Saldo po skompensowaniu 802 825
Odpisy na Fundusz w okresie (70 984) (57 161)