Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

29.1. Długoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne, w tym: 15 345 79 296
związane z realizacją zadania Budowa Bloku 910 MW w Jaworznie 74 774
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 7 770 10 767
Koszty pozyskania umów i koszty rabatów 7 084 3 365
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 33 865 58 860
Razem 64 064 152 288