Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

28. Pozostałe aktywa finansowe


WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCIDo pozostałych aktywów finansowych Grupa zalicza m.in. udziały i akcje, lokaty, depozyty, wadia, kaucje oraz zabezpieczenia przekazane, instrumenty pochodne, pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym.

Na moment początkowego ujęcia aktywa finansowe są klasyfikowane do odpowiedniej kategorii aktywów finansowych i odpowiednio wyceniane. Zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe zostały opisane nocie 51. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 51. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wycena aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia szacowania oczekiwanych strat kredytowych dla pożyczek udzielonych została przedstawiona w nocie 52.1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Instrumenty pochodne 158 846 105 529
Udziały i akcje 85 454 140 508
Należność z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu 61 357 151 114
Wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane 55 815 131 192
Lokaty i depozyty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 53 448 50 228
Depozyty początkowe z tytułu rozliczeń giełdowych 48 663 184 353
Depozyty uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 25 113
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 26 622
Pożyczki udzielone 12 451
Pozostałe 10 911 7 447
Razem 474 494 834 557
Długoterminowe 208 063 235 522
Krótkoterminowe 266 431 599 035

Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa z tytułu dodatniej wyceny instrumentów pochodnych dotyczą towarowych
instrumentów pochodnych (w tym w znacznej części instrumentów terminowych z tytułu transakcji, dla których towarem bazowym są uprawnienia do emisji CO2), walutowych instrumentów pochodnych typu forward oraz instrumentów CCIRS. W związku z sytuacją rynkową w bieżącym okresie sprawozdawczym związaną głównie z COVID-19, wystąpieniem istotnych zmian cen towarowych instrumentów pochodnych oraz osłabieniem złotówki, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku nastąpił wzrost aktywów z tytułu wyceny powyższych instrumentów pochodnych w stosunku do końca 2019 roku. Instrumenty pochodne zostały szerzej opisane w nocie 51.3. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadane udziały i akcje obejmują w głównej mierze udziały w następujących spółkach:

  • SCE Jaworzno III Sp. z o.o. o wartości 29 476 tysięcy złotych;
  • EEC Magenta Sp. z o.o. 2 ASI SKA o wartości 19 116 tysięcy złotych;
  • ElectroMobility Poland S.A. o wartości 11 026 tysięcy złotych.

Spadek wartości udziałów i akcji związany jest z reklasyfikacją aktywów spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o. do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, w wyniku czego posiadane przez nią udziały i akcje w innych spółkach zostały ujęte w pozycji aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz reklasyfikacją udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o. do aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.

Należności z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu w kwocie 61 357 tysięcy złotych wynikają ze złożonego we wrześniu 2020 roku przez spółkę TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. wniosku o korektę kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej za cały rok 2019, o czym szerzej w nocie 13. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość wadiów, kaucji, zabezpieczeń dotyczy w głównej mierze zabezpieczeń przekazanych przez spółkę zależną z segmentu Wytwarzanie na rzecz PSE S.A. tytułem zabezpieczania należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz zabezpieczeń przekazanych przez Spółkę w ramach systemu gwarantowania rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zabezpieczenia z powyższych tytułów wynosiły łącznie odpowiednio 36 209 tysięcy złotych i 83 817 tysięcy złotych.

Wartość depozytów początkowych (w okresie porównywalnym również depozytów uzupełniających) związana jest w głównej mierze z terminowymi transakcjami na uprawnienia do emisji CO2 zawieranymi na zagranicznych rynkach giełdowych. Zmiana wartości depozytów w stosunku do okresu porównywalnego wynika głównie z pozycji Spółki na giełdzie na dzień bilansowy oraz zmian cen uprawnień. Zmniejszenie wolumenu giełdowych kontraktów terminowych na uprawnienia do emisji CO2 wiąże się głównie ze zmianą strategii zabezpieczania potrzeb umorzeniowych Grupy polegającą na jednorazowej zamianie kontraktów giełdowych na kontrakty pozagiełdowe (o czym szerzej w nocie 14.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego) oraz zawieraniu nowych kontraktów na cele umorzeniowe spółek Grupy na rynku pozagiełdowym.