27. Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
 
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia nie spełniają kryteriów uznania za inwestycje netto we wspólne
przedsięwzięcie.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty finansowe Grupa dokonuje odpowiedniej klasyfikacji i wyceny udzielonych pożyczek oraz
szacuje wielkość odpisów na oczekiwane straty kredytowe w przypadku pożyczek klasyfikowanych jako aktywa wyceniane według
zamortyzowanego kosztu.
Na dzień bilansowy pożyczka udzielona w ramach porozumienia konsolidującego dług ze względu na to, że przepływy pieniężne nie
odpowiadają wyłącznie spłacie kapitału i odsetek, została zaklasyfikowana do aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy. Grupa dokonała odpowiednio szacunku wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej
została przedstawiona w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Pozostałe pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, a na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje szacunku
oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia oraz kwoty oczekiwanych strat kredytowych zostały przedstawione poniżej oraz
w nocie 52.1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Kwota
pożyczki
według
umowy
Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 Termin
spłaty
Stopa
oprocentowania
Wartość
brutto
Odpis
aktualizujący
Wartość
bilansowa
Wartość
brutto
Odpis
aktualizujący
Wartość
bilansowa
Pożyczki wyceniane w wartości godziwej
Porozumienie konsolidujące dług 609 951 72 523 n.d. 72 523 216 018 n.d. 216 018 30.06.2033 stała
Pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Pożyczka VAT 15 000 2 453 (33) 2 420 5 109 (110) 4 999 31.03.2021 WIBOR
1M+marża
Pożyczki pozostałe 7 290 1 986 (353) 1 633 7 955 (218) 7 737  30.06.2033 stała
9 500 2 295 (304) 1 991 9 197 (252) 8 945 
5 175 1 372 (165) 1 207 5 485 (150) 5 335
59 175 14 404 (598) 13 806
35 000 5 160 (27) 5 133
Razem 100 193 (1 480) 98 713 243 764 (730) 243 034
Długoterminowe 97 740 (1 447) 96 293 238 655 (620) 238 035
Krótkoterminowe 2 453 (33) 2 420 5 109 (110) 4 999

Na mocy porozumienia konsolidującego dług pożyczkobiorcy z dnia 28 lutego 2018 roku na łączną kwotę 609 951 tysięcy złotych dokonano odnowienia wszystkich dotychczasowych zobowiązań Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wobec Spółki wynikających z udzielonych i niespłaconych do dnia 28 lutego 2018 roku pożyczek. Na dzień bilansowy kwota nominalna pożyczki wynosi 310 851 tysięcy złotych (kapitał w kwocie 299 100 tysięcy złotych został spłacony w dniu 30 kwietnia 2018 roku). Przedmiotowe zadłużenie stanowi zadłużenie podporządkowane, wycenione na dzień bilansowy w wartości godziwej w wysokości 72 523 tysiące złotych.

W roku 2020 pomiędzy Spółką a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. zawarte zostały poniższe umowy pożyczki.

  • Umowa z dnia 20 lutego 2020 roku do wysokości 59 175 tysięcy złotych na sfinansowanie zobowiązań związanych głównie z dokończeniem budowy bloku gazowo-parowego oraz Rezerwowego Źródła Ciepła w Stalowej Woli. Na dzień bilansowy kwota udzielonej pożyczki była równa maksymalnej wysokości limitu pożyczki wynikającego z przedmiotowej umowy;
  • Umowa z dnia 16 października 2020 roku do wysokości 35 000 tysięcy złotych na zabezpieczenie działalności eksploatacyjnej oraz działalności w ramach obrotu energią elektryczną. Na dzień bilansowy w ramach umowy Spółka przekazała pożyczkobiorcy transze w łącznej wysokości 22 000 tysięcy złotych.

Zabezpieczeniem spłaty obu opisanych powyżej pożyczek, naliczonych odsetek oraz kosztów i innych kwot należnych Spółce z tytułu umów, są weksle własne in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracjami wekslowymi.

Przeprowadzone na dzień bilansowy analizy ryzyka kredytowego pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., uwzględniające m.in. oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., wykazały utratę wartości ze względu na ryzyko kredytowe (stopień 3 wyceny), skutkujące zmniejszeniem wartości bilansowej udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 235 714 tysięcy złotych, z czego wartość godziwa porozumienia konsolidującego dług uległa zmniejszeniu o kwotę 156 881 tysięcy złotych, natomiast w stosunku do pozostałych pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu skorygowano wartość brutto udzielonych pożyczek o kwotę 72 943 tysiące złotych i naliczone odsetki o kwotę 4 442 tysiące złotych, jak również ujęto dodatkowe odpisy aktualizujące w kwocie 1 448 tysięcy złotych. Kwota straty kredytowej na datę ujęcia została oszacowana przy uwzględnieniu całego okresu życia instrumentu finansowego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku odpis na oczekiwane straty kredytowe był wyceniany w kwocie równej 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym.