26. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCIWspólne ustalenia umowne Grupy zaklasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia są ujmowane metodą praw własności.

Przy zastosowaniu metody praw własności, wartość początkową inwestycji w cenie nabycia zwiększa się lub zmniejsza o udział w zyskach/stratach oraz udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnego przedsięwzięcia od dnia przejęcia (ujmowany odpowiednio w wyniku finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach Grupy).

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, którego jest stroną, w zależności od praw i obowiązków stron tego ustalenia. Na podstawie analizy praw i obowiązków Grupa ocenia, że posiada współkontrolę nad wspólnymi ustaleniami umownymi, mając prawo do aktywów netto. W konsekwencji udziały w Grupie Kapitałowej TAMEH Holding Sp. z o.o. oraz w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. klasyfikowane są jako wspólne przedsięwzięcia.

Utrata wartości

Udział we wspólnych przedsięwzięciach testowany jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty lub odwrócenia uprzednio ujętego odpisu.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2020
lub za rok zakończony
31 grudnia 2020 roku
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Stan na
31 grudnia 2019 roku
lub za rok zakończony
31 grudnia 2019 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 822 021 2 117 521 3 939 542 1 623 476 2 186 422 3 809 898
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 166 157 651 735 817 892 136 404 644 722 781 126
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 242 158 680 160 922 90 830 284 503 375 333
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (2 028 065) (839 590) (2 867 655) (1 719 704) (922 262) (2 641 966)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (1 964 830) (743 421) (2 708 251) (1 716 142) (827 878) (2 544 020)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (754 866) (675 067) (1 429 933) (519 395) (709 111) (1 228 506)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (5 662) (184 206) (189 868) (34 961) (184 095) (219 056)
Razem aktywa netto (794 753) 1 254 599 459 846 (479 219) 1 199 771 720 552
Udział w aktywach netto (397 377) 627 300 229 923 (239 610) 599 886 360 276
Udziały i akcje we wspólnych
przedsięwzięciach
586 559 586 559 559 144 559 144
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 80 113 852 140 932 253 425 959 938 960 363
Udział w zysku (stracie) wspólnych
przedsięwzięć
15 765 15 765 47 947 47 947
Udział w pozostałych całkowitych dochodach
wspólnych przedsięwzięć
15 15 (987) (987)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zrealizowali inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 450 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wartości bilansowej 98 713 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 27. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz postępowania pomiędzy Abener Energia S.A. a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku wydany został wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Wyrok”) w sprawie z powództwa Abener Energia S.A. („Abener”) przeciwko spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. („ECSW”).

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego oraz o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z rozwiązanym kontraktem zawartym pomiędzy Abener (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Na mocy Wyroku ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener kwoty 333 793 tysiące złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego. W dniu 24 czerwca 2019 roku ECSW wniosła skargę do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o uchylenie Wyroku.
W dniu 22 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem oddalił skargę ECSW o uchylenie Wyroku, a dnia 29 września 2020 roku stwierdził wykonalność Wyroku. ECSW złożyła wniosek o doręczenie ww. wyroku w przedmiocie rozpoznania skargi z uzasadnieniem; spółka otrzymała odpis wyroku w dniu 20 października 2020 roku.
Ponadto, w dniu 25 września 2020 roku ECSW złożyła do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wniosek o wstrzymanie wykonalności Wyroku do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej, a w dniu 7 października 2020 roku zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania Wyrokowi klauzuli wykonalności.
W dniu 20 listopada 2020 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania Wyroku do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego lub upływu terminu na złożenie skargi kasacyjnej. W dniu 21 grudnia 2020 roku ECSW wniosła skargę kasacyjną.
W związku z powyższym Wyrokiem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. rozpoznała w sprawozdaniu z sytuacji finansowej rezerwę, która na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 439 144 tysiące złotych.
W dniu 20 grudnia 2019 roku ECSW otrzymała nowy pozew wniesiony przez Abener do Sądu Arbitrażowego.
Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz Abener łącznej kwoty 156 447 tysięcy złotych oraz 537 tysięcy euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW kosztem Abener wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener w związku z uzyskaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Gwarancja została udzielona ECSW przez Abener zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy stronami na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Odpowiedź na pozew została złożona przez ECSW w dniu 20 marca 2020 roku. Ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność. Postępowanie arbitrażowe jest w toku.
W dniu 19 października 2020 roku ECSW złożyła pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przeciwko Abener o zapłatę przez Abener na rzecz ECSW kwoty 198 664 tysiące złotych oraz 461 tysięcy euro wraz z odsetkami, tytułem odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług wykonanych przez Abener w trakcie realizacji ww. kontraktu. Postępowanie jest w toku.
Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego zawarty pomiędzy ECSW a Abener nie zawiera regulacji zobowiązujących Spółkę do zapłaty w jakiejkolwiek formie za ECSW wynagrodzenia na rzecz Abener.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa wspólników pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto, TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o., którą tworzy Elektrociepłownia w Ostrawie.

W dniu 9 września 2020 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH Holding Sp. z o.o. zdecydowało o pozostawieniu zysku netto w kwocie 54 131 tysięcy złotych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 roku na zyskach zatrzymanych Spółki TAMEH Holding Sp. z o.o.