25. Pozostałe aktywa niematerialne

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Główne pozycje ujęte w ramach pozostałych aktywów niematerialnych to oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości.

Składniki pozostałych aktywów niematerialnych wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.

Pozostałe aktywa niematerialne, z wyjątkiem nieoddanych do użytkowania, są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania. Podstawą naliczania amortyzacji jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. Wartość rezydualną uwzględnia się przy ustalaniu podstawy ustalania odpisów amortyzacyjnych, jeżeli w odniesieniu do danego aktywa istnieje aktywny rynek lub strona trzecia zobowiązała się do zakupu składnika aktywów w momencie zakończenia okresu jego użytkowania.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Utrata wartości

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika aktywów niematerialnych. Testy na utratę wartości aktywów niematerialnych są przeprowadzane zgodnie z polityką rachunkowości określoną w nocie 11.

Okres i metoda amortyzacji oraz wartość rezydualna podlegają weryfikacji nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego. Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest z efektem od początku okresu sprawozdawczego, w którym zakończono weryfikację.

Okresy użytkowania

Dla poszczególnych grup pozostałych aktywów niematerialnych przyjęto następujące średnie pozostałe okresy użytkowania:

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Grupa rodzajowa Średni pozostały okres amortyzacji w
latach
Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 4 lata
Inne 9 lat

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu
Oprogramowanie,
koncesje, patenty,
licencje
i podobne wartości
Inne aktywa
niematerialne
Aktywa
niematerialne
nie oddane do
użytkowania
Aktywa
niematerialne
razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 8 946 15 605 822 069 183 967 114 253 1 144 840
Zakup bezpośredni 167 028 167 028
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 4 608 142 624 19 497 (166 729)
Sprzedaż/Likwidacja (1 309) (21 352) (123) (33) (22 817)
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (1 622) (14 590) (639) (521) (17 372)
Pozostałe zmiany 3 (46) 409 5 315 5 681
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 57 57
Bilans zamknięcia 10 626 15 605 928 762 203 111 119 313 1 277 417
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (6 250) (562 534) (97 765) (30) (666 579)
Amortyzacja za okres (983) (80 276) (10 498) (91 757)
Odpisy aktualizujące (282) (702) (4 982) (15) (5 981)
Sprzedaż/Likwidacja 1 306 21 352 123 22 781
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 333 12 658 259 13 250
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (57) (57)
Bilans zamknięcia (5 876) (609 559) (112 863) (45) (728 343)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 2 696 15 605 259 535 86 202 114 223 478 261
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 4 750 15 605 319 203 90 248 119 268 5 549 074

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Eksportuj do Excela
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu
Oprogramowanie,
koncesje, patenty,
licencje
i podobne wartości
Inne aktywa
niematerialne
Aktywa
niematerialne
nie oddane do
użytkowania
Aktywa
niematerialne
razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 6 403 774 682 776 434 271 336 85 486 1 914 341
Wpływ zastosowania MSSF 16 (758 941) (94 809) (12 931) (866 681)
Bilans otwarcia po przekształceniu 6 403 15 741 776 434 176 527 72 555 1 047 660
Zakup bezpośredni 120 034 120 034
Rozliczenie aktywów nie oddanych
do użytkowania
2 543 65 962 9 041 (77 546)
Sprzedaż/Likwidacja (19 938) (562) (469) (20 969)
Pozostałe zmiany (136) (391) (1 039) (321) (1 887)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 2 2
Bilans zamknięcia 8 946 15 605 822 069 183 967 114 253 1 144 840
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (5 744) (25 387) (493 665) (101 835) (7) (626 638)
Wpływ zastosowania MSSF 16 25 387 15 987 41 374
Bilans otwarcia po przekształceniu (5 744) (493 665) (85 848) (7) (585 264)
Amortyzacja za okres (349) (87 833) (12 403) (100 585)
Odpisy aktualizujące (157) (970) (59) (23) (1 209)
Sprzedaż/Likwidacja 19 936 545 20 481
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (2) (2)
Bilans zamknięcia (6 250) (562 534) (97 765) (30) (666 579)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 659 749 295 282 769 169 501 85 479 1 287 703
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 2 696 15 605 259 535 86 202 114 223 478 261

W ramach pozostałych aktywów niematerialnych Grupa prezentuje prawa wieczystego użytkowania gruntu w wysokości 15 605 tysięcy złotych, które dotyczą kopalni wapienia należącej do spółki zależnej, wyłączone z zakresu MSSF 16 Leasing.