24.3. Bilans praw do emisji dwutlenku węgla w Rejestrze Unii

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Bilans uprawnień Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Uprawnienia na rejestrze na początek roku 13 784 891 11 469 679
Uprawnienia umorzone:
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (emisja poprzedniego roku) (10 562 031) (1 172 702)
w instalacjach TAURON Ciepło Sp. z o.o. (emisja poprzedniego roku) (1 599 873) (1 914 237)
Przydział nieodpłatnych uprawnień 223 609 302 651
Uprawnienia nabyte na rynku wtórnym 12 555 500 11 047 500
Uprawnienia sprzedane na rynek wtórny (7 669 500) (5 948 000)
Uprawnienia na rejestrze na koniec roku, w tym: 6 732 596 13 784 891
Uprawnienia przeznaczone do umorzenia za rok bieżący w instalacjach: (4 048 068) (11 413 633)
TAURON Wytwarzanie S.A (3 385 799) (9 815 035)
TAURON Ciepło Sp. z o.o. (444 797) (1 598 598)
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. (217 472)

W 2020 roku spółki Grupy TAURON otrzymały przydziały darmowych uprawnień do emisji na mocy art. 10a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w ilości 223 609 EUA z tytułu produkcji ciepła. Pozostałe uprawnienia, potrzebne do zbilansowania potrzeb emisji w 2020 roku, zostały nabyte oraz zakontraktowane do nabycia na rynku wtórnym.

W celu zabezpieczenia zobowiązań TAURON Polska Energia S.A. wynikających z transakcji zawieranych przez Spółkę na Towarowej Giełdzie Energii S.A. zawarte zostały umowy przewłaszczenia uprawnień do emisji CO2 na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., o czym szerzej w nocie 55. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.