Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

24.2. Krótkoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Świadectwa
pochodzenia
energii
Prawa do emisji
CO2
Razem Świadectwa
pochodzenia
energii
Prawa do emisji
CO2
Razem
Bilans otwarcia 594 968 690 225 1 285 193 90 267 111 396 201 663
Zakup bezpośredni 189 179 368 839 558 018 379 664 300 484 680 148
Wytworzenie we własnym
zakresie
226 443 226 443 143 644 143 644
Nabycie przedsięwzięcia 10 579 10 579
Umorzenie (595 541) (776 602) (1 372 143) (165 802) (113 646) (279 448)
Reklasyfikacja 289 137 35 807 324 944 136 616 391 991 528 607
Przekazanie do aktywów
przeznaczonych do zbycia
(46) (14 201) (14 247)
Bilans zamknięcia 704 140 304 068 1 008 208 594 968 690 225 1 285 193