24. Świadectwa energii i prawa do emisji gazów

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji gazów klasyfikowane jako aktywa niematerialne obejmują:

  • świadectwa pochodzenia energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych (OZE), a także prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej, otrzymane lub nabyte z zamiarem umorzenia w związku ze sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom finalnym;
  • prawa do emisji CO2 otrzymane lub nabywane z zamiarem spełnienia obowiązku wynikającego z emisji CO2.

Grupa klasyfikuje świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji CO2 na podstawie intencji co do sposobu ich przeznaczenia określonej w dniu nabycia (z możliwością późniejszej reklasyfikacji) jako:

  • aktywa niematerialne krótkoterminowe – świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów desygnowane na własne potrzeby, w przypadku gdy Grupa ma zamiar umorzyć je w celu spełnienia obowiązku za rok bieżący;
  • aktywa niematerialne długoterminowe – świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów desygnowane na własne potrzeby, dla których celem jest wypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia za lata kolejne.

Zasady wyceny tych aktywów na moment początkowego ujęcia są następujące:

Eksportuj do Excela
Nabyte Przyznane/ Otrzymane
nieodpłatnie
Rozchód
Świadectwa pochodzenia Cena nabycia Wartość godziwa
na dzień przyznania
FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
Prawa do emisji gazów Cena nabycia Wartość nominalna
(tj. zero)
W pierwszej kolejności otrzymane nieodpłatnie
a następnie nabyte (wg FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)

Rozchód posiadanych świadectw pochodzenia energii oraz praw do emisji CO2 (w korespondencji z rozliczeniem kwoty rezerwy) następuje na dzień umorzenia tych praw. Zasady tworzenia rezerw z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii oraz rezerw na zobowiązania z tytułu emisji CO2 przedstawiono w nocie 42.