22. Prawa do użytkowania aktywów

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCIUmowę lub część umowy najmu, dzierżawy albo inną umowę lub część umowy o podobnym charakterze, na mocy której przekazuje się prawo do kontroli użytkowania składnika aktywów przez dany okres w zamian za wynagrodzenie, klasyfikuje się jako leasing.
Klasyfikacji leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu, w oparciu o treść ekonomiczną umowy, nie zaś o jej formę prawną.Z dniem rozpoczęcia leasingu ujmuje się składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu.

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu obejmującego:

  • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
  • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia leasingu lub przed tą datą, pomniejszone o związane z leasingiem otrzymane kwoty lub pokryte przez leasingodawcę koszty (zachęty leasingowe),
  • wszelkie poniesione przez leasingobiorcę początkowe koszty bezpośrednie,
  • szacunek kosztów demontażu i usunięcia bazowego składnika aktywów, przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzenia renowacji do stanu wymaganego przez warunki leasingu.

Po początkowym ujęciu składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyceniany jest według kosztu pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości oraz skorygowanego z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu. Zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji aktywów będących własnością Grupy. Przy braku wystarczającej pewności, że Grupa uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa w dacie rozpoczęcia leasingu wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania m.in. w wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe są dyskontowane z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie Grupa stosuje krańcową stopę procentową, zgodnie z przyjętą do stosowania metodyką w zależności od ratingu.

Grupa stosuje podejście portfelowe do leasingów o podobnych cechach, dotyczących jednolitych aktywów, wykorzystywanych w podobny sposób. Rozliczając umowy leasingu metodą portfelową, Grupa stosuje szacunki i założenia odpowiadające rozmiarowi i składowi posiadanego portfela, w tym w postaci szacunku średniego ważonego okresu trwania leasingu.

Dla określenia okresu leasingu m.in. dla umów na czas nieokreślony Grupa dokonuje szacunku.

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Grunty Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu
Budynki,
lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki
transportu
Służebności
przesyłu
Prawa do
użytkowania
aktywów w
przygotowaniu
Prawa do
użytkowania
aktywów razem
WARTOŚĆ BRUTTO  

Bilans otwarcia

475 863 1 076 085 176 424 64 789 6 571 121 144 6 256 1 927 132
Zwiększenie z tytułu nowej umowy leasingu 54 438 447 11 699 30 755 98 361 97 798
Zwiększenie/(zmniejszenie) z tytułu zmian leasingu 3 239 77 921 9 374 (1 397) (34) 31 89 134
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia (13 081) (96 590) (21 340) (282) (4 196) (135 489)
Pozostałe zmiany 14 169 (645) (972) (5 568) 1 034 11 088 (492) 18 614
Bilans zamknięcia 534 628 1 057 218 175 185 88 579 7 387 128 428 5 764 1 997 189
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE) 

Bilans otwarcia

(20 176) (60 097) (15 341) (34 713) (2 210) (21 097) (153 634)
Amortyzacja za okres (25 071) (32 813) (16 053) (19 331) (2 868) (5 838) (101 974)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (1 245) (20) (13 775) (41) (2 402) (17 483)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 10 913 10 913
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia 890 (7 360) 2 240 115 708 (3 407)
Pozostałe zmiany 761 1 030 347 5 514 (341) 11 7 322
Bilans zamknięcia (43 596) (89 572) (28 827) (62 305) (5 345) (28 618) (258 263)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 455 687 1 015 988 161 083 30 076 4 361 100 047 6 256 1 773 498
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 491 032 967 646 146 358 26 274 2 042 99 810 5 764 1 738 926

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Eksportuj do Excela
Grunty Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu
Budynki,
lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki
transportu
Służebności
przesyłu
Prawa do
użytkowania
aktywów w
przygotowaniu
Prawa do
użytkowania
aktywów razem
WARTOŚĆ BRUTTO  

Bilans otwarcia

Wpływ zastosowania MSSF 16 393 110 1 071 236 166 028 28 978 3 739 96 489 12 931 1 772 511
Bilans otwarcia po przekształceniu 393 110 1 071 236 166 028 28 978 3 739 96 489 12 931 1 772 511
Zwiększenie z tytułu nowej umowy leasingu 40 384 9 4 478 36 674 2 569 360 84 474
Zwiększenie/(zmniejszenie) z tytułu zmian leasingu 8 547 2 287 5 274 (863) 397 (12) 15 630
Nabycie przedsięwzięcia 34 931 1 199 33 36 163
Pozostałe zmiany (1 109) 2 553 (555) (134) 24 274 (6 675) 18 354
Bilans zamknięcia 475 863 1 076 085 176 424 64 789 6 571 121 144 6 256 1 927 132
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE) 

Bilans otwarcia

Wpływ zastosowania MSSF 16 (25 384) (15 987) (41 371)
Bilans otwarcia po przekształceniu (25 384) (15 987) (41 371)
Amortyzacja za okres (20 229) (32 435) (15 334) (17 828) (2 112) (5 111) (93 049)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (3 080) (48) (16 885) (124) (20 137)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 460 460
Pozostałe zmiany 53 342 41 26 1 463
Bilans zamknięcia (20 176) (60 097) (15 341) (34 713) (2 210) (21 097) (153 634)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 455 687 1 015 988 161 083 30 076 4 361 100 047 6 256 1 773 498