20. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCIZysk (strata) netto na akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Strata netto za rok obrotowy przypadająca akcjonariuszom jednostki
dominującej
(2 485 115) (10 908)
Strata netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej przypadająca
akcjonariuszom jednostki dominującej
(1 730 788) (93 422)
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394
Strata na jedną akcję podstawowa i rozwodniona przypadająca
akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych)
(1,42) (0,01)
Strata na jedną akcję podstawowa i rozwodniona z działalności
kontynuowanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w
złotych)
(0,99) (0,05)