Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

19. Działalność zaniechana

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCIJako działalność zaniechaną Grupa prezentuje przychody i koszty grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży jeśli grupa ta spełnia następujące warunki:

  • stanowi odrębną, ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności,
  • jest częścią pojedynczego, skoordynowanego planu zbycia odrębnej, ważnej dziedziny działalności lub geograficznego obszaru działalności, lub
  • jest jednostką zależną nabytą wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w momencie początkowego lub późniejszego przeszacowania składnika aktywów (lub grupy do zbycia) do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Grupa dokonała oszacowania wartości godziwej grupy do zbycia, o czym szerzej poniżej.
Grupa szacuje, że transakcje zawierane przez Grupę ze spółką zależną, której działalność klasyfikowana jest jako działalność zaniechana, dokonywane w ramach podstawowej działalności operacyjnej będą kontynuowane po zbyciu spółki zależnej. W związku z tym, przychody i koszty spółek Grupy wynikające z transakcji z grupą do zbycia prezentowane są w ramach wyniku z działalności kontynuowanej, z odpowiednią korektą konsolidacyjną ujętą w ramach działalności zaniechanej. Pozostałe przychody i koszty, w tym finansowe wynikające z transakcji Grupy z działalnością zaniechaną w ocenie Grupy nie będą kontynuowane.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 482 608 445 956
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (375 210) (335 590)
Zysk brutto ze sprzedaży z działalności zaniechanej 107 398 110 366
Koszty sprzedaży (5 621) (3 031)
Koszty ogólnego zarządu (24 197) (24 711)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 30 786 13 782
Odpis z tytułu przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (825 708)
Zysk (strata) operacyjny z działalności zaniechanej (717 342) 96 406
Przychody i koszty finansowe (1 113) 970
Zysk (strata) przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej (718 455) 97 376
Podatek dochodowy (35 872) (14 862)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (754 327) 82 514
Zyski (straty) aktuarialne (3 377) (3 056)
Podatek dochodowy 642 581
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej nie podlegające przeklasyfikowaniu w
wynik finansowy
(2 735) (2 475)
Łączne całkowite dochody z działalności zaniechanej (757 062) 80 039
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej przypadający: (754 327) 82 514
Akcjonariuszom jednostki dominującej (754 327) 82 514
Całkowity dochód z działalności zaniechanej przypadający (757 062) 80 039
Akcjonariuszom jednostki dominującej (757 062) 80 039
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych):
podstawowy i rozwodniony z zysku (straty) netto z działalności zaniechanej za okres przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
(0,43) 0,04

Działalność zaniechaną stanowi działalność spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o., co związane jest z zakwalifikowaniem przez Spółkę jako przeznaczonych do sprzedaży 100% posiadanych udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Przeznaczenie do sprzedaży udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. wpisuje się w przyjętą przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą w maju 2019 roku aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. Biorąc pod uwagę konieczność transformacji energetycznej Grupy, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymanie stabilności finansowej podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji m.in. opcji strategicznej obejmującej uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo, reorganizację segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych. Powyższa opcja obejmuje m.in. rynkową weryfikację możliwości zbycia udziałów spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o.

W efekcie powyższych zdarzeń Spółka uruchomiła projekt mający na celu rynkową weryfikację możliwości sprzedaży udziałów spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. z o.o. oraz ewentualną kontynuację procesu sprzedaży.

W dniu 16 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji umowy sprzedaży udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w trybie wyłączności ustalonej na okres sześciu tygodni, który następnie został przedłużony kolejno do dnia 30 listopada 2020 roku oraz 31 stycznia 2021 roku. Po dniu bilansowym, w dniu 29 stycznia 2021 roku spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyraziła wolę niekontynuowania negocjacji zmierzających do nabycia udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o., co zostało opisane szerzej w nocie 60. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień bilansowy Spółka oceniła, że w stosunku do działalności TAURON Ciepło Sp. z o.o. zostały spełnione wynikające z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana warunki w zakresie klasyfikacji jej działalności jako zaniechanej. Podstawową działalnością TAURON Ciepło Sp. z o.o. jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej do celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Grupa na dzień dokonania zaklasyfikowania aktywów netto TAURON Ciepło Sp. z o.o. do grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, dokonała wyceny grupy do zbycia w wartości godziwej. Wartość godziwa na dzień bilansowy została oszacowana na poziomie 1 342 000 tysiące złotych, w oparciu o informacje zebrane w toku prowadzonego rynkowego procesu sprzedaży udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. W związku z faktem, iż wartość godziwa grupy do zbycia jest niższa niż jej dotychczasowa wartość księgowa wynosząca 2 167 708 tysięcy złotych, Grupa ujęła odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 825 708 tysięcy złotych.