18.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej (1 655 668) (112 744)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej (718 455) 97 376
Strata przed opodatkowaniem (2 374 123) (15 368)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
451 083 2 920
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych (10 858) 6 314
Efekty podatkowe następujących pozycji: (200 970) (18 664)
Odpis z tytułu przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży aktywów do zbycia (156 885)
Nadwyżka (utworzenia)/rozwiązania niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących (38 747) (29 607)
PFRON (5 911) (5 673)
Trwałe różnice w kosztach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi (7 535) (3 643)
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (18 569) (31 634)
Udział w wyniku wspólnych przedsięwzięć 2 995 9 110
Zmiany szacunku w podatku odroczonym z tytułu przychodów i kosztów mających odmienny
moment podatkowy
3 042 27 511
Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu 20 640 15 272
Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego (292 865)
Pozostałe (60 144) (9 593)
Zysk z okazyjnego nabycia 22 708
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej -4,8% (2019: 24,0%) (113 754) 3 685
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym z działalności kontynuowanej (77 882) 18 547
Podatek dochodowy (obciążenie) przypisany działalności zaniechanej (35 872) (14 862)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Grupa ujęła odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego aktywów i zobowiązań spółki z segmentu Wydobycie w kwocie 292 865 tysięcy złotych. Ujęcie powyższego odpisu wynika z analizy odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku odroczonego Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2021-2023, w ramach której nie jest uwzględniane TAURON Wydobycie S.A.