18.1. Obciążenia podatkowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Bieżący podatek dochodowy (228 422) (186 352)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (217 564) (192 666)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (10 858) 6 314
Odroczony podatek dochodowy 150 540 204 899
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (77 882) 18 547
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów,
w tym:
46 389 23 189
podlegających przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 19 603 (2 884)
nie podlegających przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 26 786 26 073