17. Koszty wynikające z leasingu

Poniższa tabela prezentuje całkowite obciążenie wyniku finansowego z działalności kontynuowanej i zaniechanej z tytułu umów leasingu, w których leasingobiorcą są spółki Grupy.

Eksportuj do Excela
Rok zakończony    31 grudnia 2020 Rok zakończony
31 grudnia 2019
Koszty leasingu ujętego zgodnie z MSSF 16 Leasing, w tym: (151 914) (137 849)
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania (101 974) (93 049)
Koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu (49 940) (44 800)
Koszty leasingu co do którego zastosowano praktyczne wyłączenie z MSSF 16 Leasing, w tym: (17 741) (20 240)
Koszty leasingów krótkoterminowych (15 403) (19 877)
Koszty leasingu aktywów o niskiej wartości (266) (111)
Zmienne opłaty leasingowe nieujęte w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu (2 072) (252)
Razem (169 655) (158 089)