16. Przychody i koszty finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCIPrzychody i koszty finansowe obejmują głównie przychody i koszty dotyczące:

  • odsetek i odwijania dyskonta oraz przychodów z tytułu udziału w zyskach innych jednostek,
  • aktualizacji wartości instrumentów finansowych, z wyłączeniem aktualizacji instrumentów finansowych ujmowanej w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny oraz pochodnych towarowych instrumentów finansowych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, z których zyski/straty z tytułu zmiany wyceny i realizacji prezentowane są w działalności operacyjnej, w której ujmowane są wyniki na powiązanym z nimi obrocie towarami,
  • różnic kursowych, za wyjątkiem różnic kursowych ujętych w wartości początkowej środka trwałego, w stopniu w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek,
  • zbycia/likwidacji aktywów finansowych,
  • pozostałych pozycji związanych z działalnością finansową.

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy pozycje pieniężne są przeliczane przy zastosowaniu kursu zamknięcia (dla jednostek, których walutą funkcjonalną jest PLN za kurs zamknięcia przyjmuje się kurs średni ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień).

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

Eksportuj do Excela
Waluta 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku
USD 3,7584 3,7977
EUR 4,6148 4,2585
CZK 0,1753 0,1676

 

Powstałe z rozliczenia oraz z przeliczenia na dzień bilansowy różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w wyniku finansowym w pozycji przychodów (kosztów) finansowych, z wyjątkiem przypadku gdy są kapitalizowane w wartości aktywów.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Przychody i koszty z tytułu instrumentów finansowych (631 195) (255 413)
Koszty odsetkowe (283 456) (248 781)
Różnice kursowe (246 352) 30 079
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek (221 382) 15 936
Wynik na instrumentach pochodnych 125 514 (53 233)
Przychody odsetkowe 25 946 30 265
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (18 162) (20 338)
Przychody z tytułu dywidendy 6 176 4 254
Pozostałe (19 479) (13 595)
Pozostałe przychody i koszty finansowe (9 838) (56 379)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (21 150) (31 981)
Odsetki z tytułu dyskonta pozostałych rezerw (10 289) (12 154)
Pozostałe przychody finansowe 32 941 12 871
Pozostałe koszty finansowe (11 340) (25 115)
Razem, w tym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: (641 033) (311 792)
Koszty odsetkowe od zadłużenia (283 456) (248 781)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe (357 577) (63 011)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w stosunku do okresu porównywalnego główne zmiany przychodów i kosztów finansowych dotyczyły:

  • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 246 352 tysiące złotych (w okresie porównywalnym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 30 079 tysięcy złotych). Różnice kursowe dotyczą w głównej mierze różnic kursowych związanych z zobowiązaniami Spółki z tytułu zadłużenia w EUR;
  • aktualizacji wyceny wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., wynikającej w głównej mierze z przeprowadzonych na dzień bilansowy analiz ryzyka kredytowego udzielonych pożyczek, które spowodowały zmniejszenie ich wartości bilansowej w łącznej kwocie 235 714 tysięcy złotych (o czym szerzej w nocie 27 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego);
  • ujęcia dodatniego wyniku na instrumentach pochodnych z tytułu wyceny oraz realizacji instrumentów pochodnych głównie typu forward walutowy oraz CCIRS;
  • wzrostu pozostałych przychodów finansowych związany jest głównie z ujęciem przez Spółkę przychodu z tytułu rozwiązania rezerwy na postępowanie kontrolne w części dotyczącej odsetek w wysokości 24 497 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 43.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.