15. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Nadwyżka rozwiązania rezerw aktuarialnych dla obecnych emerytów
i rencistów
225 515
Przychody z tytułu dofinansowania kosztów świadczeń pracowniczych w ramach
tarczy antykryzysowej
64 680
Pozostałe dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów
amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
32 293 36 011
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 56 879 53 206
Wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty szkód w majątku
trwałym
(14 737) (9 522)
Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania (10 875) (8 810)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji (2 445) (45 630)
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania pozostałych rezerw (1 992) 10 456
Wynik z okazyjnego nabycia farm wiatrowych od grupy in.ventus 119 515
Pozostałe przychody operacyjne 43 583 18 011
Pozostałe koszty operacyjne (54 602) (28 083)
Razem 338 299 145 154

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku ujęto skutki rozwiązania przez spółki Grupy rezerw aktuarialnych na taryfę pracowniczą w części dla emerytów, co wpłynęło na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych z działalności kontynuowanej w kwocie 225 515 tysięcy złotych (w tym w segmencie Dystrybucja 196 409 tysięcy złotych). Łączna kwota rozwiązanych rezerw w części dla emerytów wyniosła 233 911 tysięcy złotych, z czego kwota 8 396 tysięcy złotych zaprezentowana została w ramach działalności zaniechanej. Powyższe zdarzenia zostały szerzej opisane w nocie 40.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.