14.3. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizujące

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Amortyzacja, w tym ujęta w pozycji: (1 891 170) (1 867 549)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (1 781 551) (1 753 115)
Koszty sprzedaży (44 016) (40 964)
Koszty ogólnego zarządu (41 366) (45 082)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (24 237) (28 388)
Odpis aktualizujący, w tym ujęty w pozycji: (3 174 681) (1 354 143)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (3 128 975) (1 319 623)
Koszty sprzedaży 1 413 (9 151)
Koszty ogólnego zarządu (47 040) (25 311)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (79) (58)
Razem (5 065 851) (3 221 692)

Wzrost kosztów amortyzacji wynika głównie z ujęcia w bieżącym okresie amortyzacji aktywów farm wiatrowych nabytych od grupy in.ventus we wrześniu 2019 roku oraz rozpoczęcia amortyzacji, w związku z oddaniem do eksploatacji, bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku, w wyniku przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 30 czerwca 2020 roku testów na utratę wartości, Grupa ujęła odpisy aktualizujące w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie w łącznej wysokości 3 170 316 tysięcy złotych. Testy i ich wyniki zostały szerzej opisane w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 spółki Grupy tworzyły i rozwiązywały odpisy na aktywa indywidualne, aktywa z tytułu umów z klientami oraz aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, co obciążyło łącznie koszty operacyjne Grupy w kwocie 4 365 tysięcy złotych.

Łączny odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz prawa do użytkowania aktywów w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku wyniósł 3 174 681 tysięcy złotych.