Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

14.2. Koszty świadczeń pracowniczych

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Wynagrodzenia (2 172 267) (2 145 013)
Koszty ubezpieczeń społecznych (430 618) (418 459)
Nagrody jubileuszowe (46 740) (89 507)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (64 772) (52 265)
Koszty świadczeń po okresie zatrudnienia, w tym: 198 202 (87 092)
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne (26 081) (15 963)
Deputaty węglowe i taryfa energetyczna 291 136 (8 978)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 587) (2 736)
Koszty pracowniczych programów emerytalnych (62 266) (59 415)
Program dobrowolnych odejść (5 935) 10 984
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (94 964) (109 321)
Razem (2 617 094) (2 890 673)
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży (1 704 107) (1 893 321)
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży (195 582) (228 434)
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu (352 239) (386 291)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na potrzeby własne (365 166) (382 627)

Spadek kosztów nagród jubileuszowych w okresie bieżącym w stosunku do okresu porównywalnego wynika przede wszystkim ze zmiany założeń przyjętych do wyceny aktuarialnej na dzień bilansowy – w wyniku finansowym roku 2020 Grupa ujęła straty aktuarialne dotyczące rezerw na nagrody jubileuszowe w wysokości 7 650 tysięcy złotych (w 2019 roku 66 773 tysiące złotych).

Spadek kosztów taryfy energetycznej w okresie bieżącym w stosunku do okresu porównywalnego wynika w głównej mierze z ujęcia skutków rozwiązania rezerw na taryfę pracowniczą w części na obecnych pracowników jako przyszłych emerytów, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów operacyjnych z działalności kontynuowanej w kwocie 297 175 tysięcy złotych. Łączna kwota rozwiązanych rezerw w części dla pracowników wyniosła 299 408 tysięcy złotych, z czego kwota 2 233 tysiące złotych zaprezentowana została w ramach działalności zaniechanej. Powyższe zdarzenia zostały szerzej opisane w nocie 40.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.