13. Rekompensaty

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Kwota różnicy ceny 46 397 637 595
Rekompensata finansowa 20 051 315 055
Razem 66 448 952 650

W 2019 roku Grupa ujęła skutki wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) oraz aktów wykonawczych do niej wydanych w postaci kwoty należnych rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu. Znowelizowana Ustawa przewidywała dwie formuły rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu w postaci:

  • kwoty różnicy cen dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – w odniesieniu do wszystkich odbiorców („Kwota różnicy ceny”);
  • rekompensaty finansowej dla okresu od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, tj. odbiorców względem których spółki mają obowiązek stosować ceny z 30 czerwca 2018 roku („Rekompensata finansowa”).

W związku z faktem, że ujęte w 2019 roku rekompensaty bazowały w części na danych szacowanych, zgodnie z art. 9 Ustawy spółki TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. złożyły w roku 2020 do Zarządcy Rozliczeń S.A. („Zarządca”) wnioski o korektę Kwoty różnicy ceny i Rekompensaty finansowej za cały rok 2019. Wnioski zostały złożone w terminie wynikającym z Ustawy. Skorygowana Kwota różnicy ceny i Rekompensaty finansowej bazuje na faktycznych wolumenach i cenach biorących udział w ich wyliczeniu.

W dniu 18 grudnia 2020 roku Spółka TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. otrzymała na rachunek bankowy pełną należność z tytułu korekt Kwoty różnicy ceny i Rekompensaty finansowej w łącznej wysokości 5 091 tysięcy złotych. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wpłynęły natomiast środki pieniężne z tytułu korekt Kwoty różnicy ceny i Rekompensaty finansowej należne TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w łącznej wysokości 61 357 tysięcy złotych.